คู่มือการใช้โปรแกรม  

 โปรแกรมคำนวณพื้นที่แหล่งน้ำนิ่งเพื่อเลี้ยงปลาในกระชัง  

 โปรแกรมคำนวณการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์น้ำ  

 โปรแกรมคำนวณการใช้ยาสลบในสัตว์น้ำ 

 โปรแกรมคำนวณการใช้สารกำจัดศัตรูสัตว์น้ำ 

 โปรแกรมคำนวณการใช้สารเคมีในบ่อซีเมนต์และตู้กระจก 

 โปรแกรมคำนวณการใช้สารเคมีในบ่อดิน 

 โปรแกรมคำนวณความดกไข่สัตว์น้ำ      

 โปรแกรมคำนวณต้นทุนและผลตอบแทน 

 โปรแกรมคำนวณปริมาณการให้อาหารสัตว์น้ำ 

 โปรแกรมคำนวณปริมาตรน้ำ  

 โปรแกรมคำนวณอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ

 โปรแกรมคำนวณฮอร์โมนสังเคราะห์เพื่อเพาะพันธุ์ปลา

 โปรแกรมประเมินต้นทุนและผลตอบแทนก่อนลงทุน

 โปรแกรมแปลงค่าหน่วย  ppm.,  ppt.,  ppb. และ  %

 โปรแกรมแปลงค่าหน่วย  ชั่ง  ตวง  วัด

 โปรแกรมแปลงค่าหน่วยอุณหภูมิ

 ตารางการใช้สารเคมีในสัตว์น้ำ
 

 

 

 

กลับหน้าหลัก