ภาพกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

Hosting Host

 

    

       ภาพกิจกรรมการแข่งขันตกปลาในกว๊านพะเยา 22/06/52  

       ภาพกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อกำจัดปลิง และปรับความสมดุลของระบบนิเวศน์ในกว๊านพะเยา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  2552 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา(น.ส.เรืองวรรณ  บัวนุช)ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลา... 

 พิธีรดน้ำดำหัว อดีตอธิบดีกรมประมง(ดร.สิทธิ  บุณยผลิน)และ ที่ปรึกษากรมประมงด้านการพัฒนาระบบงานวิจัย(ดร.มะลิ  บุณยรัตผลิน)...

          ภาพกิจกรรมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  สยามกุฏราชกุมาร   โดยในปีงบประมาณ 2551         สำนักงานประมงจังหวัดได้มีแผนจัดกิจกรรมจำนวน  4  ครั้ง  (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)  โดยไตรมาส 3 และ 4 เป็นการจัดงานเฉลิมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  สยามกุฏราชกุมาร ...

          ภาพกิจกรรมโครงการสนับสนุนด้านประมงตามแนวพระราชดำริ  ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   กิจกรรมเลี้ยงปลาในบ่อดิน        ปี  2551...  

 

 

    

 

    

 

กลับหน้าหลัก