ผู้บริหาร

 นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์
ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

พื้นที่เหมาะสมเลี้ยงปลาน้ำจืด

พื้นที่เหมาะสมเลี้ยงปลาน้ำจืดของจังหวัดเพชรบูรณ์

Facebook