พรบ. การประมง 2490
พรบ. สัตว์ป่าคุ้มครอง
พรบ. คุ้มครองอาหารสัตว์ ปี 2535
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทบ 1
ใบอนุญาตคุ้มครองสัตว์ป่าจากการเพาะพันธุ์
ใบอนุญาตค่าสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์
ใบอนุญาคเคลื่อนย้านสัตว์ป่า
ระเบียบ / ประกาศกรมประมง