ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลีัยงสัตว์น้ำพิจิตร

1.อำเภอเมือง

2.อำเภอสามง่าม

3.อำเภอวชิรบารมี

4.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

5.อำเภอบึงนาราง

6.อำเภอโพทะเล

7.อำเภอบางมูลนาก

8.อำเภอดงเจริญ

9.อำเภอทับคล้อ

10.อำเภอตะพานหิน

11.อำเภอวังทรายพูน

12.อำเภอสากเหล้ก