รวมเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งข้อมูลฐานความรู้

ความรู้ทั่วไป

http://www.tkc.go.th/ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
http://www.ecitizen.go.th/ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
http://www.thaitambol.net/province/default.asp ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย ทุกจังหวัด
http://phonebook.tot.co.th/ ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
http://www.yellowpages.co.th/ สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง
http://www.thaimet.tmd.go.th/ พยากรณ์อากาศ
http://www.eppo.go.th/retail_prices.html ตรวจสอบราคาน้ำมัน
http://www.trafficbkk.com/ ตรวจสอบสภาพการจราจร (สวพ.91)
http://www.gprocurement.go.th/ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ
http://www.bnc.co.th/ ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของราชการ
http://rdserver.rd.go.th/publish/index.php ยื่นแบบและชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต
http://www.dbd.go.th/thai/register/stat.phtml จดทะเบียนธุรกิจ
http://www.sale2thai.com/mapworld/index.php แผนที่โลก
http://www.athailand.com/cgi-bin/AthMfShow/Show03a.pl?P=p&M=Thailand&N=nz1 แผนที่ประเทศไทย
http://www.bma.go.th/map2/index.html แผนที่กรุงเทพฯ

http://www3.nectec.or.th/index.php?option=com_content&task=section&id=8&Itemid=140

สร้างสรรค์ความรู้ไอที
http://thaicert.nectec.or.th/ ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัส
http://www.yupparaj.ac.th/department/agriculture/link.htm ข้อมูลด้านงานส่งเสริมการเกษตร
http://www.chonnabot.com/ บทความทางด้านการเกษตร
http://www.centerthai.com/ ข่าวสารทางการเกษตรเสนอเนื้อหา และวิชาชีพ
http://www.thaipun.com/ สาระน่ารู้ภูมิปัญญาไทย เช่น การนวดแผนโบราณ
http://www.thaiherbinfo.com/ ศูนย์ข้อมูลสมุนไพไทย
http://www.thaiindustrial.com/ แหล่งข้อมูลความรู้ทางด้านอุตสาหกรรม
http://www.sac.or.th/ ข้อมูลสนเทศในสาขามนุษยวิทยา
http://www.thaitambol.net/ ไทยตำบล ดอท เน็ต

เรื่องร้องเรียน

http://www.1111.go.th/ สายด่วนของรัฐบาล 1111
http://www.police.go.th/complaint.htm แจ้งเบาะแส/ร้องเรียนกับตำรวจ
http://www.mahadthai.com/html/index.html ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
http://www.mahadthai.com/html/index.html กรุงเทพมหานคร

Web Site เพื่อการสืบค้นข้อมูล

http://www.yahoo.com/   

 สามารถสืบค้นข้อมูลทุกประเภททั่วโลก

http://www.google.com/   

 เพียงเลือกคำที่ใช้สำหรับค้นหาให้ตรงกับความต้องการ

http://www.geocities.com/   

 มากที่สุด

พจนานุกรมไทย และอังกฤษ

http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

http://www.onelook.com/   

 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ - อังกฤษ

http://lexitron.nectec.or.th/index.php  

 พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ - ไทย

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่างประเทศ

http://www.cabinetoffice.gov.uk/index.asp   อังกฤษ
http://www.premier-ministre.gouv.fr/en/     ฝรั่งเศส
http://pm.go.ca/eng/default.asp     แคนาดา
http://www.pmo.gov.my/website/webdb.nsf/     มาเลเซีย
http://www.primeminister.govt.nz/  นิวซีแลนด์
http://www.stm.dk/  เดนมาร์ก
http://www.pmo.gov.sg/  สิงคโปร์
http://www.cao.go.jp/index-e.html  ญี่ปุ่น
http://www.pmc.gov.au  ออสเตรเลีย

กฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกา

http://www.dopa.go.th/law/laws.htm

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

http://www.kodmhai.com/

กฎหมายไทย

http://www.pub-law.net/source/source_cons_f.html

กฎหมายมหาชนไทย

http://www.krisdika.go.th/

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

http://www.pub-law.net/library/act_info.html

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ห้องสมุด

http://www.ipst.ac.th/library/index.asp

สสวท.

http://library.au.ac.th/

เอแบค

http://www.school.net.th/library/new/

(อื่น ๆ)

http://www.pantip.com/cafe/library/link/

Home page ที่หน้าสนใจสำหรับชาวห้องสมุด

http://www.jananet.com/directory/References/Library_online/

ห้องสมุดออนไลน์

สถานบันวิจัย

http://www.cri.or.th/cri/

จุฬาภรณ์

http://www.info.tdri.or.th

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

http://www.nstda.or.th/

สวทช.

http://www.biotec.or.th/

BIOTEC

http://www.nectec.or.th/

NECTEC
http://www.mtec.or.th/ MTEC
http://www.nanotec.or.th/ NANOTEC

ศาสนา และวัฒนธรรม

http://www.dhammathai.org/ ธรรมะไทย
http://hello.to/tipitaka พระไตรปิฎก ออน์ไลน์
http://www.muslimthai.com/ มุสลิมไทยไซเบอร์เน็ท
http://www.thaiislamiccenter.com/ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
http://www.thaibible.or.th/ สมาคมพระคลิสตธรรมไทย

http://www.thai4thai.com/

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย

http://www.anurakthai.com/

มหรสพไทย

พรรคการเมืองไทย

พรรคไทยรักไทย
พรรคประชาธิปัตย์
พรรคชาติไทย
พรรคมหาชน
สถาบันการเงินในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารนครหลวงไทย
ธนาคารเอเชีย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ธนาคารอิสลาม
สถานบันการเงินระหว่างประเทศ
องค์การกองทุนระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย
ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการชำระหนี้
องค์การการค้าโลก
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น
บริการมาตรฐานนักลงทุน
การบริการตลาดที่เกี่ยวกับระบบ
แผนกเศรษฐศาสตร์ในโลกสมาคมและศูนย์กลางการวิจัย
การประชุมสหประชาชาติด้านการค้าและพัฒนา
องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
บริษัทจัดการกองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยา เจเอฟ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เบอร์ดีน จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
บีโอเอ แอสเซท แมเนจเมนท์

สื่อมวลชน

เดลินิวส์ ไทยรัฐ ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ มติชน
แนวหน้า ผู้จัดการ สยามธุรกิจ
Bangkok Post คม ชัด ลึก ประชาชาติธุรกิจ
The Nation บ้านเมือง อ.ส.ม.ท
thaipost เส้นทางเศรษฐกิจ ยูบีซี
CNN โพสต์ทูเดย์ กระแสหุ้น
INN สยามรัฐ เทลคอม เจอร์นัล
สถานีโทรทัศน์ชอง7 สถานีโทรทัศน์ของ5 สถานีโทรทัศน์ช่อง3
สถานีโทรทัศน์ไอทีวี สถานีโทรทัศน์ช่อง11 สถานีโทรทัศน์ชอง9