ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

 

            สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2486 เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


            เดิมตั้งอยู่สำนักงานอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด ถนนบุษบา ปัจจุบันย้ายที่ทำการหน้าสวนสมเด็จฯ ถนนบึงสีไฟ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2536 เป็นอาคารชั้นเดียว มีเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน

 

            ผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัด ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จำนวน 16 คน ดังนี้

 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

ปี พ.ศ.

1

นายสอาด

กิจงาม

2486

2

นายธวัช

รัตนพันธ์

2488

3

นายศิระ

ประสาทเขตต์การ

2493

4

นายทักษิณ

เงารังษี

2504

5

นายไกรศักดิ์

ไกรเลิศ

2508

6

นายวิชัย

ถุงเงิน

2510

7

นายสุเทพ

ชนิตรวงศ์

2515

8

นายสุชาติ

สัจจชลพันธ์

2524

9

นายชุบ

ศิลปชัย

2525

10

นายสว่าง

ไชยศรี

2526

11

นายสิงหนาท

ประศาสน์ศิลป์

2533

12

นายกนก

สินเจิมศิริ

2537

13

นายเสน่ห์

เมืองหมุด

2542

14

15

16

17

 

 

นายบุญยืน

นายโอภาส

นายสนั่น

นายณรงค

 

 

 

พฤกษโชค

นวลวิไลลักษณ์

ปานบ้านแพ้ว

เกษสุวรรณ

2546

2549

2551

2553