ควบคุมภายในสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

ปีงบประมาณ  2552

 

รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน