เรียบเรียง ปกรณ์ อุ่นประเสริฐ
ออกแบบปก วิรุฬระนอง ศรีณรงค์
ภาพประกอบ อาภรณ์ ภู่นิยม
จัดทำ กองส่งเสริมการประมง กรมประมง
Last Update : 09/06/1998
จัดทำโฮมเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์