ลักษณะทั่วไปของปลาสลิด
การสืบพันธุ์
การจัดการบ่อเพาะเลี้ยงหรือแปลงนา
การให้อาหารปลาสลิด
การจับปลาสลิด
การลำเลียงปลาสลิด
การป้องกันและกำจัดศัตรู
การแปรรูปปลาสลิด
การคำนวณหาจำนวนพ่อแม่พันธุ์
ต้นทุนการผลิตลูกปลาสลิดในบ่อดิน
แนวโนม้ในอนาคตของปลาสลิด