นายณรงค์ เกษสุวรรณ
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวดาว ปราณีตพลกรัง
นายประสิทธิ์ จักรพันธ์
นางสาวธัญยธรณ์ พรมประเสริฐ
ประมงอำเภอ
 
 
งานธุรการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการด้านการประมง
ทำเนียบประมงอำเภอต่างๆ