กลุ่มงานธุรการ

ว่าที่ ร.ต.นาฏยา ก้อนสวรรค์

 

 

หน้าที่และงานที่รับผิดชอบ

 

งานธุรการ

งานการเงิน งบประมาณและบัญชีทุกประเภท

งานพัสดุ

งานบุคคล

งานประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

งานดูแลอาคารสถานที่

งานดูแลพาหนะรถยนต์และจักรยานยนต์

งานจัดเวรยาม-รักษาการณ์

งาน ICT

งานควบคุมไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์

งานต้อนรับ

งานจัดทำรายงานประจำปี

งานปรับปรุง web site สำนักงานฯ

 

 

 

 กลุ่มงาน

บริหารจัดการ

ด้านการประมง

นาวสาวธัญยธรณ์ พรมประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่ม

 

น.ส จารุวรรณ ใบกุหลาบ

ผู้ช่วย

 

 

 

หน้าที่และงานที่รับผิดชอบ

 

งานตรวจปราบปรามผู้กระทำผิด พ.ร.บ. การประมง และ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

งานประชาสัมพันธ์กฎหมายที่ประชาชนควรทราบ

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำจืด

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

จัดทำรายงานสมุดตรวจตัดปี

กิจกรรมวันประมงแห่งชาติ

จัดทำรายงานงบเดือนเงินผลประโยชน์

จัดทำทะเบียนบ่อล่อ

จัดทำทะเบียนผู้ขออาญาบัตรเครื่องมือทำการประมง

จัดทำทะเบียนแหล่งน้ำทุกประเภท

งานออกใบอนุญาตอาชญาบัตรตาม พ.ร.บ. ประมง และ พ.ร.บ. อื่นๆ

โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน

งานควบคุมภายใน

คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่

งานโครงการแม่น้ำพิจิตร

 

 

 


กลุ่มงาน

พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

นายประสิทธิ์ จักรพันธ์

หัวหน้ากลุ่ม

 

นางสาวศิริยามล เทียนงาม

ผู้ช่วย

หน้าที่และงานที่รับผิดชอบ

 

โครงการความปลอดภัยด้านอาหารประมง (Food safety)

โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง

โครงการผลิตสินค้าประมงอินทรีย์

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

โครงการเสริมสร้างความรู้ประมงอาสา

โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่

งานตาม พ.ร.บ. ยา และ พ.ร.บ. อาหาร

งานให้บริการทางวิชาการประมง

งานศึกษาวิเคราะห์วิจัย ทดสอบและประเมินเทคโนโลยีการประมง

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

งานฝึกอบรมเกษตรกรเชิงพาณิชย์

งานทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์

การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ

งานทะเบียนเกษตรกร

งานวัสดุ-ครุภัณฑ์

 

 

 


HOME