Add a slogan or feature here...
วิสัยทัศน์กรมประมง : มุ่งมั่นพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและสร้างความมั่นคงอาหารด้านประมงของประเทศภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้บริหาร

นายสุรัฐพงศ์ อักษรเวช

ประมงจังหวัดแพร่

- เชิญร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ หนองใหม่ ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่

-แจ้งเตือนเกษตรกรให้ระวังภัยจากพายุฤดูร้อน ช่วงระหว่างวันที่ 14-19 มีนาคม 2560

- แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เฝ้าระวังสภาวะภัยแล้งและแนะนำแนวทางการป้องกันด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง

17 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ออกหน่วยบริการประชาชน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ Read More »

22 กุมภาพันธ์ 2560

นายสุรัฐพงศ์ อักษรเวช ประมงจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมเขตตรวจราชการกระทรวงเกษตร เขต 16 โดยมีนายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เขต 16 เป็นประธาน

24 กุมภาพันธ์ 2560

สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอร้องกวาง ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนโครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและะโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และ ณ บ้านทุ่งคั๊วะ หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

8 มีนาคม 2560

สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำและวัสดุการเกษตรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ อำเภอวังชิ้น อำเภอลอง อำเภอเด่นชัย อำเภอสอง อำเภอเมือง อำเภอสูงเม่น อำเภอร้องกวาง อำเภอหนองม่วงไข่Read More »

 

เกี่ยวกับสำนักงาน

- บุคลากร

- หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ผลการปฏิบัติงาน

- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารด้านการประมง

- ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังสภาวะภัยแล้ง

- ประชาสัมพันธ์ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดง

ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์/โทรสาร
(054) 511999

  • Email:
    phrae_fisheries@hotmail.co.th
  • Address:
    1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
  • Thailand