13 ปี พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

ดาวน์โหลดที่นี่

 

               แบบคำขอขึ้นทะเบียนประเภทผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.๑-๑)                                                  download
               แบบแสดงข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียน (ทบ.๑-๒)                                                            download
               แบบรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจดทะเบียน (ทบ.๑-๓)                                            download
              หนังสือการยินยอมการใช้ที่ดินเพื่อการจดทะเบียน (ทบ.๑-๔)                                                download
              แบบแสดงความจำนงขอขึ้นทะเบียนต่ออายุทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.๑-๕)                    download 
              แบบแสดงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำรายปี (ทบ.๑-๖)                                                                 download
              แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.๑-๗)                                                     download
              แบบคำขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการ (ทบ.๑-๘)       download
              แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (ทบ.๒-๑)                                                                    download
              แบบคำขอต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการ (ทบ.๒-๒)                                                              download
Last Updated on Tuesday, 24 December 2013 00:01