แผน/ผลการปฏิบัติงาน

ความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจเวปไซต์นี้
 ปิดอ่าว PDF พิมพ์ อีเมล

มาตรการบริหารจัดการสัตว์น้ำในฤดูมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน

จากผลการศึกษาทางวิชาการของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงพฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่ปลาทูและสัตว์น้ำเศรษฐกิจอื่น ๆ ในทะเลอ่าวไทยมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ เห็นถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่าวไทย จึงได้มีการศึกษาวงจรชีวิตสัตว์น้ำ ซึ่งจากผลการศึกษาปรากฏว่าบริเวณอ่าวไทยตอนกลางพื้นที่ชายฝั่งทะเลเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี  ครอบคลุมพื้นที่ 26,400 ตรารางกิโลเมตร เป็นแหล่งวางไข่และเลี้ยงตัววัยอ่อนที่สำคัญของสัตว์น้ำเศรษฐกิจหลายชนิด โดยเฉพาะปลาทูมีช่วงเวลาวางไข่หนาแน่นที่สุดในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของ  ทุกปี

ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงนำผลการศึกษามาวางมาตรการบริหารจัดการสัตว์น้ำในช่วงฤดูที่สัตว์น้ำมีไข่  วางไข่  และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน  หรือที่รู้จักกันดีในกลุ่มชาวประมงและประชาชนทั่วไปคือ “ฤดูปิดอ่าว” เพื่อห้ามใช้เครื่องมือบางประเภทที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร ทำการประมงในช่วงฤดูปลามีไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2496 และได้มีการปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรฯหลายฉบับ ให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและสภาพแวดล้อม  โดยประกาศฯ ที่ใช้ในปัจจุบัน คือ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2550   ซึ่งมีผลให้มีการห้ามทำการประมง ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 15  กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม ของทุกปี และกำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมง ประกอบด้วย

1.เครื่องมืออวนลากทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเรือกล ยกเว้นเครื่องมืออวนลากที่ใช้ประกอบกับเรือกลลำ  เดียวที่มีขนาดความยาวเรือไม่เกิน 16  เมตร  ให้ทำการประมงได้เฉพาะในเวลากลางคืน

2. เครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ประกอบกับเรือกลทำการประมงด้วยวิธีอวนล้อมติดปลาทู หรือวิธีอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

3. เครื่องมืออวนติดตาทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเรือกลทำการประมง

ยกเว้น เครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ประกอบกับเรือกลที่วางเครื่องกลางลำไม่มีเก๋ง (หลังคา) ขนาดความยาวเรือไม่เกิน 14 เมตร หรือการใช้เครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ประกอบกับเรือยนต์เพลาใบจักรยาว

ส่วนเครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ประกอบกับเรือกล และเครื่องมือกว้านช่วยในการทำการประมง จะต้องมีขนาดความลึกอวนไม่เกิน 70 ช่องตาอวน  อวนความยาวอวนไม่เกิน  4,000 เมตร แต่หากมีความยาวอวนเกินกว่า  4,000 เมตรขึ้นไป ห้ามใช้เครื่องมือกว้านช่วย โดยจะต้องทำการประมงในช่วงระหว่าง วันที่ 15 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม

4. เครื่องมืออวนล้อมจับทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเรือกลทำการประมง

5. เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยก ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือ เครื่องปั่นไฟ ทำการประมงปลากะตัก และ

6.เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือกลที่มีขนาดความยาวเรือเกินกว่า 14 เมตรขึ้นไป

การประกาศใช้มาตรการ “ปิดอ่าว” ถือเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำให้มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์ มีการเจริญเติบโตมากขึ้น ดังคำขวัญที่ว่า “งดจับปลาฤดูมีไข่   สงวนไว้ใช้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดว่าภายหลังจากการประกาศใช้มาตรการ “ปิดอ่าว” จะทำให้เรือประมงสามารถจับสัตว์น้ำได้เพิ่มขึ้นถึง     1 – 2   เท่า        ของปริมาณการจับก่อนช่วงมาตรการฯ        ซึ่งประมาณการว่าจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 48,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณหนึ่งพันล้านบาท

 

สารคดีสั้นกรมประมง

 

แผนการจัดการช่วงปิดอ่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การปรเมินผลการปิดอ่าว

การสรุปผลการปิดอ่าว ปี 53

การประชุมปิดอ่าว ปี 54

 

ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายมนูญ ตันติกุล

นายมนูญ  ตันติกุล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ปรับปรุงวันที่ 24 มิ.ย. 54
273238
วันนี้วันนี้35
วานนี้วานนี้59
ทั้งสัปดาห์ทั้งสัปดาห์417
ทั้งเดือนทั้งเดือน1277
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด273238