แผน/ผลการปฏิบัติงาน

ความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจเวปไซต์นี้
 โครงการการจัดการโป๊ะเชือกโดยชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการ การจัดการประมงโป๊ะเชือกโดยชุมชน

(Project: Community – based fishery management for set net)

ความเป็นมา

กรมประมงและศูนย์พัฒนาประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ร่วมมือกันทำการทดลองการจัดการประมงโป๊ะเชือกโดยให้ชุมชนประมงพื้นบ้านเป็นผู้ร่วมดำเนินการ ณ บริเวณบ้านก้นอ่าว หาดแม่รำพึง ตำบลเพ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง ตั้งแต่ปี  2546 – 2548 โดยได้รับเงินทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 32,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ  1,088,000 บาท)   โครงการนี้ได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคทางวิชาการจาก สหกรณ์ประมงโป๊ะเชือกเมือง ฮิมิ ประเทศญี่ปุ่น โครงการมีวัตถุประสงค์คือ

 1. ลดข้อขัดแย้งในการทำการประมงและให้มาร่วมทำการประมงร่วมกัน
 2. พัฒนาแนวคิดให้ชุมชนมีการทำการประมงประจำที่ขนาดใหญ่ร่วมกัน
 3. ปกป้องแหล่งประมงชายฝั่งมิให้ถูกทำลายโดยการประมงเคลื่อนที่อื่นๆ
 4. สร้างแหล่งอาศัยให้สัตว์น้ำใช้เป็นที่หลบภัย วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน

ผลการทดลอง  ชุมชนประมงที่เป็นสมาชิกมีความพึงพอใจต่อการร่วมดำเนินการและปันผลกำไรจากการร่วมบริหารและจัดการการประมงโป๊ะเชือก แม้ว่าโครงการได้สิ้นสุดการสนับสนุนเงินทุนแล้วก็ตาม ชุมชนประมงยังคงดำเนินการต่อไปจนถึงปัจจุบัน และยังคงมีรายได้รวมประมาณปีละ 250,000 บาท

ปัญหาและอุปสรรค คือยังมีชุมชนประมงอีกมากไม่เข้าใจการจัดการประมงร่วมกันและขาดความรู้สึกการเป็นเจ้าของโครงการ ทรัพยากร และการจัดการ

ข้อเสนอแนะจากการเรียนรู้คือ

 1. การประมงโป๊ะเชือกเป็นการประมงที่เหมาะสม สามารถเลือกจับ ชนิด และ ขนาดสัตว์น้ำที่ควรจับ ควรใช้การประมงโป๊ะเชือกเป็นต้นแบบในการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการประมง
 2. ควรสนับสนุนการประมงโป๊ะเชือกในรูปแบบการรวมกลุ่มหรือชุมชน/สหกรณ์/สมาคม
 3. หน่วยงานท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมในการสนับสนุน เสนอแนะ และเป็นที่ปรึกษาให้แก่กลุ่มชาวประมง ชุมชนประมง
 4. ควรมีพื้นที่ทำการทดลองการทำการประมงโป๊ะเชือกเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่เข้มแข็งก่อนมีการส่งเสริมให้กลุ่มชาวประมง/ชุมชนประมงใช้การประมงโป๊ะเชือกในการบริหารจัดการต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อทดลองทางวิชาการถึงความเหมาะสมของการใช้โป๊ะเชือกทำการประมงอย่างยั่งยืน
 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนประมงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการประมงโดยการประมงโป๊ะเชือก
 3. ศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมชุมชนประมงทำการการประมงโป๊กเชือกอย่างยั่งยืน
 4. ศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงเพาะฟักชนิดสัตว์น้ำที่เข้ามาอาศัยในแหล่งประมงโป๊ะเชือก

เป้าหมาย

 1. ชุมชนประมงมีทางเลือกในการประกอบอาชีพการประมงอย่างยั่งยืน
 2. ชุมชนประมงมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์เบื้องต้น และการใช้ข้อมูลประมงในการบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน
 3. ชาวประมงมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำการประมงจากการลดน้ำมันเชื้อเพลิง
 4. สัตว์น้ำสามารถขยายพันธุ์และแพร่พันธุ์ได้มากขึ้น จากการนำพ่อแม่พันธุ์ที่เข้ามาอาศัยในแหล่งประมงโป๊ะเชือก นำมาผสมพันธุ์ เพาะฟักและปล่อยลูกสัตว์น้ำที่เพาะฟักลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในแหล่งโป๊ะเชือก

อุปกรณ์และวิธีดำเนินงาน

 1. อุปกรณ์          โครงการได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริจาคเนื้ออวนที่ไม่ใช้แล้วมาจัดทำเป็นโป๊ะเชือก
 2. วิธีการ  ศูนย์พัฒนาประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผู้เชี่ยวชาญในการเย็บและจัดทำโป๊ะเชือกซึ่งจะเป็นผู้มาแนะนำให้คำปรึกษาและจัดทำโป๊ะเชือกให้กับชุมชนประมง

พื้นที่ดำเนินการ

อ่าวบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ มีกำหนดเวลา 3 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 จนถึงกันยายน 2554

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 1. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (นายจุมพล สงวนสิน)
 2. นางมาลา สุพงษ์พันธุ์ ที่ปรึกษาด้านการประมงทะเล
 3. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทะเล (นายธานินทร์ สิงหไกรวรรณ)
 4. นายอัศนีย์ มั่นประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมศูนย์พัฒนาประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 5. นายลิขิต บุญสิทธิ์ นักวิชาการประมง 7 หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 6. นายธีรยุทธ์ ศรีคุ้ม นักวิชาการประมง 7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
 7. นักวิชาการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
 8. คณะกรรมการชุมชนประมงอ่าวบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณดำเนินการ

งบประมาณจากสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เป็นค่าวัสดุปีละสองแสนบาท กำหนดการสามปี รวมทั้งสิ้น 600, 000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ตลอดโครงการ

* อนึ่ง ค่าใช้จ่ายของผู้รับผิดชอบโครงการในการเดินทางไปดำเนินการ เบิกจากต้นสังกัด

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม

เวลาดำเนินการ

 1. การประชุมชุมชนชาวประมงอ่าวบางสะพานเพื่อซักซ้อมความเข้าใจของการจัดทำโครงการ การเลือกสถานที่จัดตั้งโป๊ะเชือก และการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

สิงหาคม 2552

 1. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การตัดเย็บ จัดทำ และติดตั้งโป๊ะเชือก รวมทั้งการแก้ไขข้อบกพร่อง

ตุลาคม 2552

 1. การประชุมคณะกรรมผู้รับผิดชอบ แผนการเก็บข้อมูลการประมง การดำเนินการจับ การขาย และการแบ่งผลกำไร

พฤศจิกายน 2552

 1. ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนประมงครั้งที่ 1

ธันวาคม 2552

 1. ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนประมงครั้งที่ 2

พฤษภาคม 2553

 1. ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนประมงครั้งที่ 3

ธันวาคม 2553

 1. ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนประมงครั้งที่ 4

พฤษภาคม 2554

 1. สรุปผลและรายงานผล

กันยายน 2554

ตัวอย่างการกู้ปลาโครงการการจัดการประมงโป๊ะเชือกโดยชุมชน


 

ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายมนูญ ตันติกุล

นายมนูญ  ตันติกุล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ปรับปรุงวันที่ 24 มิ.ย. 54
273273
วันนี้วันนี้11
วานนี้วานนี้59
ทั้งสัปดาห์ทั้งสัปดาห์11
ทั้งเดือนทั้งเดือน1312
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด273273