แผน/ผลการปฏิบัติงาน

ความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจเวปไซต์นี้
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ สำนักงาน PDF พิมพ์ อีเมล

วิสัยทัศน์

"มุ่งสู่การบริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างมีส่วนร่วม

เพื่อการใช้ประโยชนือย่างยั่งยืน เป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

เพื่อการบริโภคและส่งออกที่มีคุณภาพมาตรฐาน"

 

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์สากล

2. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งเพาะเลี้ยง แหล่งน้ำธรรมชาติ และสร้างความเข็มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. บริหารจัดการ ฟื้นฟูทรัพยากรประมงให้คงความหลากหลายและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

 

ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายมนูญ ตันติกุล

นายมนูญ  ตันติกุล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ปรับปรุงวันที่ 24 มิ.ย. 54
273273
วันนี้วันนี้11
วานนี้วานนี้59
ทั้งสัปดาห์ทั้งสัปดาห์11
ทั้งเดือนทั้งเดือน1312
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด273273