วิสัยทัศน์/พันธกิจ สำนักงาน พิมพ์

วิสัยทัศน์

"มุ่งสู่การบริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างมีส่วนร่วม

เพื่อการใช้ประโยชนือย่างยั่งยืน เป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

เพื่อการบริโภคและส่งออกที่มีคุณภาพมาตรฐาน"

 

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์สากล

2. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งเพาะเลี้ยง แหล่งน้ำธรรมชาติ และสร้างความเข็มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. บริหารจัดการ ฟื้นฟูทรัพยากรประมงให้คงความหลากหลายและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน