Get Adobe Flash player

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ  ประกอบด้วย 2 แบบ คือ

แบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1)
แบบผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

ประกอบด้วย
1.1  โรงเพาะฟัก/อนุบาลสัตว์น้ำ
1.2  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ


ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการด้านประมง 9 ประเภท คือ
2.1  โรงงานอาหารผลิตสัตว์น้ำ
2.2  ผู้ค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ
2.3  แพ/พ่อค้าคนกลาง/ผู้รวบรวมสัตว์น้ำ
2.4  สถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น
2.5  สถานประกอบการห้องเย็น
2.6  สถานประกอบการแปรรูปพื้นเมือง
2.7  โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์  มีโรงงาน 2 ประเภท คือ
2.7.1  ห้องเย็น  หมายถึง ห้องเย็นที่ประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ เช่น แช่เย็น/แช่แข็ง แปรรูป ฯลฯ
2.7.2  สัตว์น้ำบรรจุกระป๋อง
2.8  ผู้นำเข้า-ส่งออกสัตว์น้้ำ
2.9  ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำอื่น

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ ดังต่อไปนี้
(1)  กรณีเป็นบุคคลธรรมดา  ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเกษตรกร
(2)  กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบ
(2.1)  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  และ
(2.2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วน ผู้จัดการ หรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น
(3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอและหนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้ยื่น คำขอ ในกรณีที่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมิได้เป็นผู้มายื่นคำขอด้วยตนเอง
(4)  สำเนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน
(4.1)  ในกรณีเกษตรกรเป็นเจ้าของที่ดิน ได้แก่ โฉนดที่ดิน, น.ส.3, น.ส.3ก, สปก.4-01, 
สค.1, กสน.5 (กรณีอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม) ป.ส.23 (กรณีอนู่ในพื้นที่ป่าสงวน), ส.ท.ก. (กรณีสิทธิที่ทำกินอยู่ในพื้นที่ป่าสงวน)หรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงการมีสิทธิในที่ดิน
(4.2)  ในกรณีที่ดินที่ใช้ดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมิใช่ที่ดินของเกษตรกรให้ใช้เอกสารแสดงการมีสิทธิหรือได้รับอนุญาต
หรือ ยินยอมให้ใช้ที่ดินหรือได้รับอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  เช่น  สัญญาเช่าที่ดิน หนังสืออนุญาตให้เช่าที่ดิน หลักฐานให้ใช้ที่ดินเป็น หนังสือ ใบอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  เป็นต้น (ผู้ที่เช่าที่ดินผู้อื่นต้องนำสำเนาเอกสารสิทธิในที่ดินของเจ้า ของและหนังสือสัญญาเช่ามายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับคำขอขึ้นทะเบียนฯ)

การขอใบอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกรณีที่เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง อ้างอิงตาม
*  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่องเงื่อนไขรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำการประมง
หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 
*  ระเบียบกรมประมง  ว่าด้วยการยื่นคำขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2533

หมายเหตุ อายุของทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นมีอายุ 3 ปี นับแต่วันได้รับการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้องยื่นแบบแสดงความจำนงขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามแบบที่กำหนดไว้ภายใน 30 วัน ก่อนหมดอายุทะเบียน
1. บัตรประจำตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฉบับเดิม
2. หลักฐานที่แสดงได้ว่ามีการดำเนินการเลี้ยงหรือเพาะพันธุ์สัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ
3. เอกสารที่แสดงถึงการมีสิทธิ์ในการใช้พื้นที่เลี้ยงหรือเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ