สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                                                                           

1. ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

                      สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496   โดยผู้ที่ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดคนแรก คือ นายประสิทธ์ กายจนดุลย์  ระหว่างปี 2496-2496  ซึ่งนับตั้งแต่การก่อตั้งสำนักงานประมงจังหวัดมาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 58 ปี  มีผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดมาแล้ว 18 คน  ปัจจุบันมีนายสายันต์ เอี่ยมรอด ดำรงตำแหน่งประมง จังหวัด     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 79   ถนนวิเชียรชม  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา โดยบริเวณ ที่ตั้งสำนักงานเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานกรมประมงหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย สถานีวิทยุประมงชายฝั่งสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง ศูนย์วิจัยแะตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 

                                                                                                                            

 

 
กลับสู่หน้าหลัก