สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.ก่อตั้ง/จัดตั้ง ขึ้นมาทำไม

-ก่อตั้งและจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535
2.ปัจจุบันหน่วยงานทำอะไร
-2.1   ศึกษาวิเคราะห์ และประเมินเทคโนโลยี่การประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม ในเขตจังหวัดและกำกับธุรกิจ และอาชีพการประมงดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย    ระเบียบข้อตกลงและมาตรฐานที่กำหนด  เช่นการเข้าไปส่งเสริมและดูแลโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ แช่เยือกแข็ง  ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการส่งออก เป็นต้น
-2.2   ดำเนินการควบคุมกำกับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี่  อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  เช่นการดำเนินการโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอด/โครงการฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา/การให้บริหารด้านเอกสารการอนุญาตให้ทำประมง /งบประมาณปรับโครงสร้างภาคการเกษตร/งบประมาณขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท/โครงการพระราชดำริ/โครงการคาราวานแก้จน
-2.3 การจัดทำแผนพัฒนาด้านการประมง   ฐานข้อมูลประมง ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานของจังหวัด  ได้แก่ การจัดทำพิกัดGPS ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/  ด้านปัจจัยพื้นฐานท่าเทียบเรือประมง/  จัดเก็บข้อมูลด้านการประมง การเพาะเลี้ยงของเกษตรกร     /เผยแพร่งานของสำนักงานโดยการออกแผ่นปลิวแผ่นพับ
-2.4 ให้คำปรึกษาและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ  ได้แก่การสนับสนุนพันธ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ
-2.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย