สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลผลิตกุ้งทะเล