สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์