สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ

- ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มกราคม 2554
- ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
- ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2554
- ครั้งที่ 4 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554
- ครั้งที่ 5 วันที่ 8 มิถุนายน 2554
- ครั้งที่ 6 วันที่ 30 มิถุนายน 2554
- ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มกราคม 2555
- ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
- ครั้งที่ 3 วันที่ 13 มีนาคม 2555
- ครั้งที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2555
- ครั้งที่ 5 วันที่ 14 พฤษภาคม 2555
- ครั้งที่ 6 วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
- ครั้งที่ 7 วันที่ 26 มิถุนายน 2555
- ครั้งที่ 8 วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
- ครั้งที่ 9 วันที่ 6 กันยายน 2555
- ครั้งที่ 10 วันที่ 9 ตุลาคม 2555
- ครั้งที่ 11 วันที่ 31 ตุลาคม 2555
- ครั้งที่ 12 วันที่ 11ธันวาคม 2555
- ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มกราคม 2556
- ครั้งที่ 2 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
- ครั้งที่ 3 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
- ครั้งที่ 4 วันที่ 28 มีนาคม 2556
- ครั้งที่ 5
- ครั้งที่ 6
- ครั้งที่ 7
- ครั้งที่ 8
- ครั้งที่ 9
- ครั้งที่ 10 วันที่ 30 กันยายน 2556