"นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้"
 
ประมงจังหวัดสงขลา
จำนวนผู้เข้าชม <Free Web Counter>

นายก่อเกียรติ กูลแก้ว
ประมงจังหวัดสงขลา

เมนูหลัก
ข้อมูลแผนที่ GIS
ข้อมูลการประมงในสงขลา
เขตรักษาพืชพันธุ์พะวง
เขตรักษาพืชพันธุ์เกาะใหญ่
เขตรักษาพืชพันธุ์คูขุด
ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เครื่องมือประมงประจำที่
เขตฟาร์มทะเล
แนวขุดลอกทะเลสาบสงขลา
ข้อมูลไซนั่งปี 2554
ข้อมูลด้านการประมง
ข้อมูลการจดทะเบียนเรือ
ข้อมูลโพงพางและไซนั่ง
ข้อมลูทะเบียนผู้เพาะเลี้ยง
ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงจรเข้
ผลผลิตสัตว์น้ำจืด
ผลผลิตกุ้งทะเล
ข้อมูลด้านแหล่งน้ำ
GPP
ดาวน์โหลดแบบคำขอต่างๆ
ขออนุญาตเพาะพันธุ์สัตว์ป่า
ขออนุญาตค้าสัตว์ป่าฯ
ขอนำสัตว์ป่าเคลื่อนที่
ขอครอบครองสัตว์ป่า
ขอหนังสือรับรอง CITES
ขออนุญาตขายอาหารสัตว์
ขึ้นทะเบียน(ทบ.,กปม.)
ขอหนังสือ (MD,FMD)
ขออนุญาต (อ.6)
คู่มือ IUU
ลิ้งอื่นๆ
จังหวัดสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน-ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการประมง 1 อัตรา

- ใบสมัครพนักงานราชการ

- ใบรับรองแพทย

คู่มือประชาชน ขั้นตอนการใช้บริการด้านต่างๆของกรมประมง

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 ม.ค. 59 พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงา น พร้อมคณะ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลก ารปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหา IUU Fishing ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจัง หวัดสงขลา โดยมี นายก่อเกียรติ กูลแก้ว ประมงจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี ่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ

เข้ า-ออก สงขลา ณ จุดตรวจสอบเรือ เข้า-ออก ท่าเทียบเรือกรมประมง โดยมี น.ท.สกล แสงแก้ว ร.น. หัวหน้าศูนย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศ ูนย์ฯให้การต้อนรับ

วันที่ 14-1-59 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกร ณ์ และคณะ เดินทางตรวจราชการการดำเนิน งาน IUU พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการตรวจ สัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือปร ะมง และ ศุนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (PI-PO) สงขลา

............อ่่านข่าวย้อนหลัง...........

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 

 
 

สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร 0-7431-1302 โทรสาร 0-7432-1478
E-mail : fpo-songkhla@dof.in.th
http://www.facebook.com/fpo.songkhla