IUU Fishing การทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไร้การควบคุม และไม่มีการรายงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

ด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์ IUU

เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมในการปฏิบัติเพื่อรองรับ กฏระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรป

ศูนย์ประสานงานการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำได้ออกประกาศแนวทางที่เกี่ยวข้่อง IUU มีดังนี้
1. การรวบรวมสำเนาใบบันทึกการทำการประมง (Fishing Logbook)
2.การเก็บสำเนาใบ Logbook เป็นความลับทางราชการ
3.การเร่งรัดการจดทะเบียนเรือและรับอาชญาบัตรทำการประมง (Mobile Unit)

คลิ๊ก เพื่ออ่านรายละเอียด


 แผ่นพับ IUU ดูตัวอย่างแผ่นพับ

 

ป้ายไวนีล ประชาสัมพันธ์โครงการ IUU คลิ๊กดูภาพขนาดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวกิจกรรมโครงการ IUU

เจ้าหน้าที่ IUU จัดทำป้ายไวนิล ติดประชาสัมพันธ์ บริเวณชุมชนประมง ในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดสงขลา เพิ่มเติม .......

เจ้าหน้าที่ IUU ให้คำแนะนำ เรื่องการกรอกข้อมูล fishing logbook ต่อชาวประมง อ.สิงหนคร เพิ่มเติม...

เจ้าหน้าที่ IUU ให้คำแนะนำ เรื่องการกรอกข้อมูล fishing logbook ต่อชาวประมง อ.เทพา เพิ่มเติม...