อัตรากำลังสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 

นายสายันต์ เอี่ยมรอด
ประมงจังหวัดสงขลา

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารจัดการประมง
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง

นางโสภา เอี่ยมสอาด
หัวหน้าฝ่าย

นายสนั่น ลิ้มวิวัฒนกุล
หัวหน้าฝ่าย

นายสหัส ปาณะศรี
หัวหน้าฝ่าย

อัตรากำลังฝ่ายบริหารทั่วไป
อัตรากำลังฝ่ายบริหารจัดการด้านการประมง
อัตรากำลังฝ่ายฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง
 
สำนักงานประมงอำเภอ
อ.เมือง
อ.ระโนด
อ.สทิงพระ
อ.เทพา
อ.จะนะ
อ.หาดใหญ่
อ.รัตภูมิ
สำนักงานประมงอำเภอเมือง
 

 

 

 

 

 

 
 


นายสรชัช จันทร์แก้ว
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ประมงอำเภอ

 

 

 

 

 

 

 
นางธศินี นนทพันธ์
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นายฐานันดร์ ไกรดิษฐ์
เจ้าพนักงานประมง
 
สำนักงานประมงอำเภอระโนด
 

 

 

 

 

 

 
 
นายทร ด้วงสง
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ประมงอำเภอ

 

 

 

 

 

 

 
 
นางสาวปรีดา ตันทร์ทอง
เจ้าพนักงานประมง
 
สำนักงานประมงอำเภอสทิงพระ
 

 

 

 

 

 
 
นายชูศักดิ์ บริสุทธิ์
นักวิชาการประมงชำนาญการ ประมงอำเภอ
 

 

 

 

 

 
นางปภัสสิริ เลี่ยมนิมิตร
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นายมานัตต์ เทพรักษ์
เจ้าพนักงานประมง
นายสมศักดิ์ สุขสว่าง
เจ้าพนักงานประมง
สำนักงานประมงอำเภอเทพา
 

 

 

 

 

 

 
 
นายบุญญฤทธิ์ ขุนศรีแก้ว
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ประมงอำเภอ

 

 

 

 

 

   
นายสมชาย ชุณหภากร
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นางฟาซีย๊ะ โส๊ะชูดชู
เจ้าพนักงานประมง
นายย๊ะหยา หะยีเตะ
เจ้าพนักงานประมง

 

 

 

 

 

   
นายกิตติศักดิ์ รัชนากาล
เจ้าพนักงานประมง
นายอรุณ คงช่วย
คนงาน
นายปฐมพงษ์ ไชยแก้ว
เจ้าพนักงานประมง
สำนักงานประมงอำเภอจะนะ
 

 

 

 

 

 
 
นายองอาจ สิงหเทพ
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ประมงอำเภอ
 

 

 

 

 

 
นายเอกรักษ์ หวังหลำ
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
นายมนะ ทองนุ่น
คนงาน
 
สำนักงานประมงอำเภอหาดใหญ่
 

 

 

 

 

 

 

 
     
สำนักงานประมงอำเภอรัตภูมิ
 

 

 

 

 

 

 
 
นายพินิตย์ เกิดชาตรี
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ประมงอำเภอ