อัตรากำลังสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

นายก่อเกียรติ กูลแก้ว
ประมงจังหวัดสงขลา

ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารจัดการประมง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง

นางโสภา เอี่ยมสอาด
หัวหน้าฝ่าย

นายสมพงศ์ ทองใส
หัวหน้ากลุ่ม

นายสหัส ปาณะศรี
หัวหน้ากลุ่ม

อัตรากำลังฝ่ายบริหารทั่วไป
อัตรากำลังกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
อัตรากำลังกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง
 
สำนักงานประมงอำเภอ
อ.เมือง
อ.ระโนด
อ.สทิงพระ
อ.เทพา
อ.จะนะ
อ.หาดใหญ่
อ.รัตภูมิ
สำนักงานประมงอำเภอเมือง
 


นายธรรศกร วงศ์วชิรา
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ประมงอำเภอ

 
 

นางธศินี นนทพันธ์
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

 
สำนักงานประมงอำเภอระโนด
 

นายทร ด้วงสง
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ประมงอำเภอ

 
 

นางเพลินทิพย์ สวัสดิ์ยานนท์
เจ้าพนักงานประมงปฏฺบัติงาน

 
สำนักงานประมงอำเภอสทิงพระ
 

นายชูศักดิ์ บริสุทธิ์
นักวิชาการประมงชำนาญการ ประมงอำเภอ

 
 

นางปภัสสิริ เลี่ยมนิมิตร
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

 
สำนักงานประมงอำเภอเทพา
 

นายบุญญฤทธิ์ ขุนศรีแก้ว
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ประมงอำเภอ

 

 

 

 

 

 

นายสมชาย ชุณหภากร
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

 
สำนักงานประมงอำเภอจะนะ
 

นายองอาจ สิงหเทพ
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ประมงอำเภอ

 
 

นายเอกรักษ์ หวังหลำ
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

 
สำนักงานประมงอำเภอหาดใหญ่
 

นายยุคล เหมบัณฑิต
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ประมงอำเภอ

 
     
สำนักงานประมงอำเภอรัตภูมิ
 

นายพินิตย์ เกิดชาตรี
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ประมงอำเภอ

 
 

นายพรสิทธิ์ ทองเพชร
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน