งาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2554
 
ชื่องาน/โครงการ
หน่วยนับ
เป้าหมายรวม
ผลการดำเนินงาน
1. โครงการ ส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
ราย
360
360
2. โครงการประมงอาสา
ราย
10
10
3. โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริฯ

แห่ง

10
10
4.โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
   
- ประมงโรงเรียน
แห่ง
29
29
- พัฒนาการเพาะเลี้ยง
ราย
400
400
- ประมงพื้นบ้าน
ราย
200
200
5. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ราย
42
42
6. การ ติดตามตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียน
ราย
1,400
1,400
7. การตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและสัตว์น้ำชายฝั่ง
ราย
1,500
1,500
8. การ ตรวจติดตามฟาร์มเลี้ยงกุ้งกา้มกรามและสัตว์น้ำจืด
ราย
87
87
9. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ครั้ง/ราย
4/125
10/383
10. การพัฒนาฟาร์มทะเลโดยชุมชน
เขต/ล้านตัว
5/8
5/36.11
11. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการประมง
ชุมชน/ราย
5/100
5/193
12. การปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฏหมาย
ราย
20
20