รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง    วุฒิการศึกษา

อายุราชการ
ภูมิลำเนา
โทรศัพท์
E-mail
อุดมคติ

 

นายวิสูตร ศศิวิมล
ประมงจังหวัดอุดรธานี

  

 

38 ปี
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัด ชั้นที่ 6 ถนนอธิบดี ตบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
081-7509085
Udonfisheries@hotmail.com -
นายไพบูลย์ วงษ์ชัยยา
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้าน
การประมง
     วทบ.(ประมง)       
สสบ.(ส่งเสริมการเกษตร)

26 ป

276 หมู่ 1 ตำบลศรีสุทโท อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

081-8736156
Phaiboonwong1970@gmail.com
-

นายอนันต์ สว่างแสง
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพการประมง

วทบ.(ประมง)

31 ปี
599/4 ถนนโพธิ์ศรี
หมู่บ้านไพลิน
ต.หมากแข้ง
อ.เมือง
จ.อุดรธานี
08-17791034
sawwangsang-2499
@hotmail.com
ไม่เจ็บไม่จน

นายวิไล โคธิเสน
ประมงอำเภอบ้านผือ

    วทบ.(ประมง)       
สสบ.(ส่งเสริมการเกษตร)

32 ปี

59/377 หมู่ 5
หมู่บ้านร่มเย็น3 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธาน

08-16013052 vili@yahoo.com  
นายสมเกียรติ พันธุระ
ประมงอำเภอบ้านดุง

วทบ.(ประมง)
สสบ.(ส่งเสริมการเกษตร)
25 ปี 135/2 หมู่1
ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ
จ.หนองคาย
087-6349964

somkiat_nk@hotmail.com
somkiat_nk@yahool.com

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

นายสุกิจ ทาปุ๋ย
ประมงอำเภอศรีธาตุ30 ปี 217 หมู่ 2
ต.ชัยพฤกษ์
อ.เมือง จ.เลย
083-4503744 - -
นางปัดสา งามยิ่ง
ประมงอำเภอเพ็ญ

ศศบ.(การเงินการธนาคาร)
30 ปี 959/7 หมู่11
ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
089-8411625 p-padsa@hotmail.com -
นายทศพล  แก้วงาม
ประมงอำเภอน้ำโสม

วทบ.(ประมง)

วทบ.(เทคโนโลยีการเกษตร)
22 ปี
119/114 หมู่ 5
หมู่บ้าน P.K.4
ถนนมิตรภาพ
อุดร-หนองคาย
ต.หมูม่น
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
081-1839494
thodsaphol_k@hotmail.com
ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้คุณคน
นายอำพันธ์ เบ้ามี
ประมงอำเภอกุดจับ

คบ.(วิทย์ทั่วไป)
33 ปี

1/17 หมู่14 ชุมชนเก่าจาน2
ถนนนิตโย ต.หมากแข้ง
อำเภอ เมือง
จังหวัดอุดรธานี

081-7294682 ampan10@windowslive
.com
จงยิ้มเมื่อถูกเยอาะ
จงหัวเราะเมื่อถูกเย้ย
จงเฉยเมื่อถูกมอง
จงจ้องเมื่อทำงาน
นายสุพรรณ โยธา
ประมงอำเภอสร้างคอม

วทบ.(ประมง)
8 ปี 412/27 หมู่11
ถนนพระธรรมเจดีย์
ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี
08-6645-2054 Fadin412.27@hotmail.com -

นายเรวัตร ยังกิจการ
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

วทบ.(ประมง)

5 ปี 11 เดือน
87 หมู่9
ตำบลโนนนาจาน
อำเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์ี

 

084-6042355
nine_rewat@hotmalll.com ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ

นายศักดิ์สิทธิ์  นระแสน


ประมงอำเภอกุมภวาปี

30 ปี
398/1 หมู่9
ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
084-6838825
-
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

นายทิวา เจียวตั้ง
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

วทบ.(ประมง)

5 ปี 6 เดือน
580/4 หมู่4
ตำบลบ้านเลื่อม
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
081-8500375
tiwa_1917@yahoo.com
-

นายไพโรจน์ ก้องสุวรรณคีรี
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

วทบ.(เทคโนโลยีการประมง)

1 ปี 4 เดือน
127 หมู่ที่ 6
ตำบลทุ่งต่อ
อำเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง
089-0626797
Phairot_jes@hotmail.com
นางวัชรา ชุมพล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

บทบ.การจัดการทั่วไป
16 ปี
199/59 หมู่ 5
หมู่บ้านศรีธานี
ตำบลหมู่ม่น
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000
084-4287495
oatoom@hotmail.co.th
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

นางสาววารุณี มาหาญ
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

วทบ.(ประมง)

5 ปี 11 เดือน
82 หมู่ 2
ต.หัวช้าง
อ.จตุรพักตรพิมาน
จ.ร้อยเอ็ด
098-6494665
wmomy22@gmail.com

-

นางสาวพิชญาดา ขันงาม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

บริหารธุรกิจ (การตลาด) รปส.(บริหารรัฐกิจ)

1 ปี
90 หมู่ 8 บ้านนาเก็น ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210
080-1015083
aoyaoy_udon@hotmail.com

-

นายวิชยันต์ จันทะโสต
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

วทบ.ประมง

2 ปี - เดือน
-
-
-
 

นายเดชา ภูมิตั้ง
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

วทบ.(ประมง)

3 ปี 2 เดือน
103 หมู่ 4
ต.เชียงหวาง
อ.เพ็ญ
จ.อุดรธานี
088-5721554
phumtang2522@gmail.com
 

สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี