สารบัญเว็บไซต์
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
แผนงาน/โครงการ
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ข้อมูล GPP
ภาพกิจกรรม
ติดต่อสอบถาม
กระดานสนทนา
แบบฟอร์มการขอพันธุ์ปลา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์จากกรมประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ผลการพัฒนาบุคลากร ( ยโสธร )
คำสั่งกรมประมง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปแบบ สขร.1 ประจำปี 52
ราคาสัตว์น้ำ
พ.ร.บ.กฏหมายการประมง
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง
ข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
Link Online
จังหวัดยโสธร
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดขอนแก่น
 

 

      
+++ยโสธร    เมืองบั้งไฟโก ้    แตงโมหวาน    หมอนขวานผ้าขิต     แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ+++

 

  ข้อมูลด้าน GPP


    ประจำปี งบประมาณ  2553
อำภอ
จำนวน
ครัวเรือน
จำนวนบ่อ/
กระชัง
เนื้อที่/ไร่ ปริมาณการจับ มูลค่า
(บาท)
 
อำเภอเมืองยโสธร
           
อำเภอเลิงนกทา
           
อำเภอไทยเจริญ
           
อำเภอกุดชุม
           
อำเภทรายมูล
           
อำเภอคำเขื่อนแก้ว
           
อำเภอป่าติ้ว
           
อำเภอมหาชนะชัย
           
รวม
           
 

  


 
ผู้บริหาร
 
 
ลิงค์กรมประมงสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท ตำบลตาดทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  35000
โทร 0-4572-2096 โทรสาร 0-4558-0218
e-mail : fpo-yasothon@dof.in.th
webmaster : muschima3@gmail.com