Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
  MENU
 
ประวัติความเป็นมา
ภารกิจ
การปฏิบัติงาน
สัตว์น้ำที่ได้รับการคุ้มครอง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สถิติการนำเข้า-ออก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สาระน่ารู้
 
 
 

ในปัจจุบันได้มีการนำสัตว์น้ำเข้ามาในประเทศ และส่งออกสัตว์น้ำไปต่างประเทศจำนวนมาก รัฐจึงมีความจำเป็นจะต้องมีมาตรการต่าง ๆ ออกมาควบคุมการนำเข้า – ส่งออก เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

เพื่อป้องกันโรคสัตว์น้ำเข้ามาสู่ประเทศไทย สัตว์น้ำที่นำเข้ามาในประเทศบางชนิดมีแหล่งกำเนิดหรือเจริญเติบโตในประเทศที่มีโรคระบาด โรคดังกล่าวจึงอาจแพร่หลายในประเทศไทย โดยอาศัยสัตว์น้ำเป็นพาหนะนำโรค และเมื่อสัตว์น้ำที่นำเข้า แพร่พันธุ์ในแหล่งน้ำ ก็จะทำให้เกิดโรคระบาดไปยังสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ อีกด้วย กรมประมงจึงต้องมีการตรวจสอบและป้องกันเหตุดังกล่าว

เพื่อป้องกันมิให้นำสัตว์น้ำที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เข้ามาในประเทศเช่น ปิรันยา ปลาปิรันยาเป็นปลาขนาดเล็ก มีฟันแหลมคมและนิสัยดุร้ายมากอาศัยอยู่เป็นฝูงสามารถรุมกัดกินเนื้อมนุษย์และสัตว์มีชีวิตทุกขนาดเป็นอาหาร ซึ่งสามารถจะขยายพันธุ์และเจริญเติบโตในสภาพแหล่งน้ำของประเทศไทยได้ดี มีถิ่นกำเนิดแถบลุ่มน้ำอเมซอน ทวีปอเมริกาใต้ เป็นสัตว์น้ำที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลหรือสาธารณชนกรมประมงจึงห้ามมิให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรและห้ามครอบครองอย่างเด็ดขาด

เพื่อสงวนและคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ สัตว์น้ำที่หายากและใกล้สูญพันธุ์หลายชนิดได้ถูกทำลาย ด้วยน้ำมือมนุษย์ โดยนำมาเป็นอาหาร นำมาเลี้ยงเพื่อพักผ่อนหย่อนใจและเพื่อเป็นสินค้า จนทำให้ปริมาณในธรรมชาติลดลงย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวด โดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ได้กำหนดมาตรการในการควบคุมการนำเข้า ผ่าน การส่งออก รวมถึงการครอบครอบชนิดพันธุ์ที่หายาก เช่น พะยูน โลมา เต่า ตะพาบน้ำ ปะการัง กัลปังหา เป็นต้น

เพื่ออนุรักษ์ พันธุ์สัตว์น้ำให้อยู่ในระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม สัตว์น้ำบางชนิดสามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้เฉพาะที่เป็นถิ่นกำเนิดและสภาพทางนิเวศน์วิทยาที่เหมาะสมเท่านั้น หากมีการเคลื่อนย้ายหรือนำไปอาศัยในสภาพที่เปลี่ยนไปอาจทำให้สัตว์น้ำชนิดนั้นไม่สามารถดำรงชีวิตหรือแพร่ขยายพันธุ์ได้

เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การส่งออกสัตว์น้ำบางชนิด อาจทำให้ประเทศเสียเปรียบทางด้านการค้าได้ เช่น การส่งออกพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำ และสัตว์น้ำบางชนิดถ้านำเข้ามาในราชอาณาจักรอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิตของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำและอาจก่อให้เกิดความลดน้อยถอยลงของชนิดสัตว์น้ำ

เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศตามอนุสัญญาว่าด้วยซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ Convention on Intemational Trade in Endangered species of Wild Fuana and flora )

ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและให้สัตยาบันในอนุสัญญา CITES เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศภาคีสมาชิกต่างๆ ในการควบคุมการนำเข้า ส่งออก และนำผ่าน สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ เพื่อคุ้มครองให้คงอยู่เพื่อชนรุ่นหลังต่อไป ในส่วนของกรมประมงรับผิดชอบเกี่ยวกับสัตว์น้ำที่มีชื่ออยู่ในอนุสัญญา CITES ซึ่งมีจำนวนมาก เช่นปลาตะพัด ปะการัง วาฬ และ โลมา เป็นต้น

 
Untitled Document
ด่านตรวจสัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ห้อง 203 อาคารคลังสินค้า ท่าอากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83000