***    ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา   ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ   สำนักบริหารจัดการด้านการประมง   กรมประมง    ***    Welcome to Songkhla Province Aquatic Animal Inspection Office,   Fish Trade Inspection Section ,   Fisheries Administration and Management Bureau,   Department of Fisheries    ***
หน้าหลัก
สาขาท่าเรือน้ำลึก สาขาสะเดา สาขาปาดังเบซาร์ Intranet
ประวัติด่านฯ
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
บุคลากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบการนำเข้า -ส่งออก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สถิติการนำเข้า - ส่งออก
ชนิดสินค้าสัตว์น้ำ
สัตว์น้ำสงวนและคุ้มครอง
จุดผ่านแดนถาวรบ้านประกอบ
เว็บไซด์อื่นที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
สำนักบริหารจัดการด้านการประมง
ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ
ประมงจังหวัดสงขลา
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงฯ (NICA)
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
ศูนย์วิจัยฯประมงน้ำจืดสงขลา

ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำสงขลา

ม.ก.อ.ช.
Food Safety
Fishbase
ศูนย์ประสานราชการ
กรมประมงใสสะอาด
ผู้จัดทำเว็บไซต์
Brand exchange
 
 
 
 
ข่าว - ประชาสัมพันธ ์    l    Update สถิติรายเดือน    l    บทความ - ผลงานวิชาการ
     
จังหวัดสงขลาพร้อมเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านประกอบ-ดุเรียนบุหรง อ.นาทวี 10 มกราคม 2553 (รายละเอียด) 
15 ธันวาคม 2552
ประกาศกรมประมง เรื่อง การเก็บสถิติการทำการประมง (รายละเอียด) 
6 พฤศจิกายน 2552
ประกาศกรมประมง เรื่อง เพิ่มเติมเอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาต
นำสัตว์น้ำบางชนิด เข้ามาในราชอาณาจักร (รายละเอียด) 
26 ตุลาคม 2552
     
 

 

 

                     3 กันยายน 2552   รองอธิบดีกรมประมง นายสุรจิตต์ อินทรชิต และคณะ  ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงานด่านตรวจสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา  เพื่อรับทราบปัญหาการค้าสัตว์น้ำบริเวณพรมแดนไทย-มาเลเซีย  

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำ
เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร (รายละเอียด) 
 
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลาเปิดให้บริการยื่นคำขอหนังสืออนุญาต
ทางโทรสารหรือระบบอิเลคทรอนิกส์ (รายละเอียด) 
20 พฤษภาคม 2552

Import Export
          บทความ "แนวโน้มการนำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา  ระหว่างปี
พ.ศ. 2548 - 2551"      โดย นายเรวัตร คงประดิษฐ์      (รายละเอียด

สัมมนา1 สัมมนา 2
          ด่านตรวจสัตว์น้ำฯ   จัดประชุมผู้ประกอบการ นำเข้า - ส่งออก สัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
เพื่อชี้แจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ เมื่อวันที่    11    กุมภาพันธ์  2552     
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ( รายละเอียด )

กำหนดพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น้ำ 22 มกราคม 2552
สอบราคาซื้อตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน จำนวน 1 ตู้ 1 ธันวาคม 2551
ต่ออายุการรับรองสถานประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว 3 ตุลาคม 2551
การขออนุญาตนำเข้าลูกกุ้งทะเล 1 กันยายน 2551
กรมประมง มอบอำนาจการออกหนังสือส่งออกกุ้งกุลาดำ 1 เมษายน 2551
กรมประมง ปรับปรุงเงื่อนไขการนำเข้าปลาคาร์พ 21 มีนาคม 2551
หน่วยงานสังกัด  กรมประมง     l    ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ    l    จังหวัดสงขลา

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90115
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-250355    E-mail Address : Songkhla_aaio@hotmail.com