วาระงานผู้บริหาร
กรมประมง
  วาระงานผู้บริหาร กรมประมง (Version 2.0)

วันที่
คำค้น
ค้นหาแบบละเอียด
เพิ่มวาระงาน
คู่มือการใช้งาน
กลับไปดูข้อมูลเก่า V1.0

ปรับตามโครงสร้างใหม่ กรมประมง
ข้อมูลมีตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ผู้บริหาร : กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (นายมาโนช รุ่งราตรี)
วันที่ เวลา ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
24/02/2017 13.30 - 16.30 น.
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการพิจารณาสถานภาพสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ครั้งที่ 1/2560
ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์
24/02/2017 09.00 - 12.00 น.
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ณ ห้องประชุมนวลจันทร์ ชั้น 2 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ
24/02/2017 16.30 - เป็นต้นไป น.
ประชุมเพื่อยกร่างพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่...) พ.ศ.....
ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา