วาระงานผู้บริหาร
กรมประมง
  วาระงานผู้บริหาร กรมประมง (Version 2.0)

วันที่
คำค้น
ค้นหาแบบละเอียด
เพิ่มวาระงาน
คู่มือการใช้งาน
กลับไปดูข้อมูลเก่า V1.0

ปรับตามโครงสร้างใหม่ กรมประมง
ข้อมูลมีตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ผู้บริหาร : กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง (นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์)
วันที่ เวลา ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
24/08/2017 13.00 น.
ประชุมคณะกรรมการบริหาร กพส. ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์