วาระงานผู้บริหาร
กรมประมง
  วาระงานผู้บริหาร กรมประมง (Version 2.0)

วันที่
คำค้น
ค้นหาแบบละเอียด
เพิ่มวาระงาน
คู่มือการใช้งาน
กลับไปดูข้อมูลเก่า V1.0

ปรับตามโครงสร้างใหม่ กรมประมง
ข้อมูลมีตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ผู้บริหาร : กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (นายวิชาญ อิงศรีสว่าง)
วันที่ เวลา ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
27/06/2017 13.00 - 15.30 น.
ร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "ความตกลงสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม 2525 เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการประชากรสัตว์น้ำชนิดที่ข้ามเขตและอพยพถิ่นไกล
ณ ห้องประชุม SEAFDEC-NACA อาคารสุรัสวดี กรมประมง
27/06/2017 10.00 - 12.00 น.
ประชุมพิจารณาจัดทำร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ...
ณ กรมอุทยานแห่งขาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
27/06/2017 09.00 - 13.30 น.
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)ข้อเสนอโครงการสนับสนุนการบูรณาการแผนการรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติฯ
ณ โรงแรมพลูแมน คิงพาวเวอร์