การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาต่างๆ ประจำปี 2553 ที่จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในพระราชพิธี
พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง มีทั้งหมด 14 คน 
  
1.อาชีพทำนา น.ส.ธันชพร บุญท้วม จากหมู่ 8 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
2.อาชีพทำสวน นายบุญชอบ เอมอิ่ม จากหมู่ 5 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
3.อาชีพทำไร่ นายบุญศรี ใจเป็ง จากหมู่ 9 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
4.อาชีพไร่นาสวนผสม นายกิมฮก แซ่เตีย จากหมู่ 2 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
5.อาชีพเลี้ยงสัตว์ นายธนศักดิ์ คำด่าง จากหมู่ 4 ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม
6.อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นายสุวิน นะวะชีระ จากหมู่ 8 ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
7.อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย นายเอกพจน์ ยอดพินิจ จากหมู่ 1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
8.อาชีพปลูกสวนป่า นายบัวลอย ตุ้มสุข จากหมู่ 8 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
9.อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ นายอนุชิต สนธิสถาพร จากซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ
   เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10.สาขาบัญชีฟาร์ม นายสุธรรม จันทร์อ่อน จากหมู่ 10 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
11.สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสำรอง แตงพลับ จากหมู่ 4 ต.ไร่ใหม่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
12.สาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม นางธนิดา ขุนนา จากหมู่ 4 ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี
13.ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร นายชาตรี ต่วนศรีแก้ว จากหมู่ 5 ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม และ
14.สมาชิกยุวเกษตรกร น.ส.นันธา ใหม่เจริญ จากหมู่ 13 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

สำหรับสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติในปี 2553 มี 12 สถาบัน คือ
1.กลุ่มเกษตรกรทำนา กลุ่มเกษตรกรทำนาป่าคาย หมู่ 5 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
2. กลุ่มเกษตรกรทำสวน กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา จากหมู่ 1 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง
3.กลุ่มเกษตรกรทำไร่ กลุ่มเกษตรกรทำไร่ด่านแม่ละเมา จากหมู่ 2 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
4.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านกระออม จากหมู่ 1 ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
5.กลุ่มเกษตรกรทำประมง กลุ่มพัฒนาอาชีพผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ (เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง) หมู่ 7 ต.ดอนสัก
   อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
6.กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ วิสาหกิจชุมชน ชาลี-วรรณ ชุมชนพัฒนา จากหมู่ 11 ต.บางปลา
   อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
7.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านประทุน หมู่ 4 ต.แตล อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์
8.กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรลำพญา โรงเรียนสถาพรวิทยา จากหมู่ 11 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม
9.กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านขัวขอนแคน จากหมู่ 5 ต.ต้นผึง อ.พังโคน จ.สกลนคร
10.สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก ที่ทำการอ่างเก็บน้ำ
    ห้วยสะแบก บ้านป่าขี้ยาง ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
11.ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว ชุมชนตำบลชะโนดน้อย
     หมู่ 2 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร และ
12.ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่นๆ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านคลองกล้วย
    หมู่ 8 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์  

ส่วนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ มี 7 สหกรณ์ ได้แก่
1.สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จากหมู่ 5 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
2.สหกรณ์โคนม สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด จากหมู่ 13 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
3.สหกรณ์นิคม สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จากหมู่ 13 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
4.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำมะกอกเหนือ จำกัด จากหมู่ 1 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
5.สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านทางเกวียน จำกัด จากหมู่ 2 ต.โคกม่วง
   อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
6.สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด จากหมู่ 8 ถนนสนามบิน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ และ
7.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักบุญเปโตร จำกัด จากหมู่ 1 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นายผาย สร้อยสระกลาง อายุ 80 ปี อาชีพเกษตรกร
อยู่บ้านเลขที่ 158 หมู่ 1 บ้านสระคูณ ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ที่มา หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2010 เวลา 21:05)