สาหร่ายทะเล เป็นพืชชนิดหนึ่งในทะเล เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศวิทยา
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในฐานะผู้ผลิตหรือผู้สร้างอาหาร หน่วยแรกของ
ห่วงโซ่อาหาร จัดเป็นทรัพยากรจากทะเลที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจสามารถขึ้นได้ในแหล่งน้ำกร่อยหรือ
แหล่งน้ำธรรมชาติ สาหร่ายทะเลที่สามารถเพาะเลี้ยงเพื่อการอุตสาหกรรม
ได้จัดอยู่ในกลุ่ม สาหร่ายสีเขียว สาหร่ายสีน้ำตาลและสาหร่ายสีแดง

    
มีบันทึกไว้ว่า ชนชาติที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะชาวจีนและญี่ปุ่น
ได้รู้จักใช้สาหร่ายทะเลมาเป็นอาหารนานกว่า 4,000 ปี ชาวโรมันรู้จักนำสาหร่าย
ทะเลมาสกัดทำเครื่องสำอาง ชาวยุโรปรู้จักนำสาหร่ายมาสกัดเป็นยารักษาโรค
ใช้ทำปุ๋ยและอาหารสัตว์ ใช้ในการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ใช้ผลิต
แก๊สเชื้อเพลิง ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมและการพาณิชย์
            
ในประเทศไทยมีสาหร่ายหลายชนิด เช่น สาหร่ายผมนาง, สาหร่ายมงกุฎหนาม,
สาหร่ายโพรง และสาหร่ายพวงองุ่น โดยเฉพาะสาหร่ายวุ้น หรือที่เรียกแตกต่าง
ตามท้องถิ่นว่า สาหร่ายผมนาง สาหร่ายเขากวาง สาหร่ายข้อ และสาหร่ายหิน
ขึ้นงอกตามธรรมชาติมากกว่าชนิดอื่น ๆ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่จัดส่ง
สาหร่ายทะเลเป็นสินค้าออกประมาณปีละ 20-200 ตัน โดยน้ำหนักแห้ง
คิดเป็นมูลค่า 4-10 ล้านบาทเศษ 
    
สาหร่ายทะเลแห้งส่วนใหญ่จะเป็นสาหร่ายผมนาง ซึ่งส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น
เยอรมันตะวันตก และฮ่องกง สาหร่ายผมนางจะได้รับการแปรูปเป็นวุ้นส่งกลับ
เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยอีกประมาณปีละ 200-300 ตัน คิดเป็นมูลค่า
ไม่น้อยกว่า 50-100 ล้านบาท สาหร่ายที่แปรรูปเป็นวุ้นเหล่านี้บางส่วน
จะนำมาใช้ประโยชน์และบริโภคในประเทศ บางส่วนจะนำมาปรุงแต่งและ
แยกบรรจุส่งออกจำหน่ายต่างประเทศต่อไป
    
สาหร่ายทะเลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ได้จากการเก็บเกี่ยวจากท้องทะเล
ซึ่งในปัจจุบันสาหร่ายทะเลมีจำนวนและปริมาณลดลงมาก การขยายการเพาะเลี้ยง
โดยทำเป็นระบบฟาร์มเพาะเลี้ยงจึงมีความจำเป็นอย่างมาก โดยในปัจจุบัน
ได้มีการนำสาหร่ายทะเลขึ้นมาเพาะเลี้ยงกันบ้างแล้ว และหลายแห่ง เริ่มประสบ
ความสำเร็จอย่างน่าสนใจทีเดียว
    
หากมีความสนใจในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายก็ลองแวะเข้าไปดูที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ก็ได้
ที่นั่นมีงานเกี่ยวกับเรื่องนี้นอกเหนือจากเรื่องอื่น ๆ ให้ได้เรียนรู้

ที่มา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2553