ปริมาณและความถี่ในการให้อาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสม

AMOUNT AND FREQUENCY OF FEEDING ON GROWTH PERFORMANCES OF

HYBRID CLARIAS CATFISH (CLARIAS  MACROCEPHALUS X CLARIAS  GARIEPINUS)

 

   ไพรัตน์  กอสุธารักษ์    

Pairat  Kosutarak

   ถาวร  จิระโสภณรักษ์

Tavorn  Jirasophonrak

   สมปรารถ  นวลแก้ว 

Sompraj  Naulkael

 

บทคัดย่อ

       ปลาดุกลูกผสม (Clarias  macrocephalus X Clarias  gariepinus) น้ำหนักเฉลี่ย 1.30 กรัม ซึ่งเลี้ยงในถังไฟเบอร์กลาสทรงกรวย ขนาดความจุ 170 ลิตร จำนวน 15 ถังๆ ละ 20 ตัว โดยใช้ระบบน้ำไหลผ่านตลอด (0.8-1.0 ลิตร/นาที) ในช่วงเวลา 06.00-09.00 น. และ 18.00-21.00 น. และมีระบบให้อากาศตลอดเวลา วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) โดยใช้การให้อาหาร 5 วิธี ๆ ละ 3 ซ้ำ คือ 1) ให้ปลากินอาหาร 1 ครั้ง/วัน (เวลาที่ให้อาหาร 09.00น.) จนกระทั่งปลากินอิ่ม, 2) ให้ปลากินอาหาร 2 ครั้ง/วัน (เวลาที่ให้อาหาร 09.00, 15.00 น.) แต่ละครั้งให้จนกระทั่งปลากินอิ่ม, 3) ให้ปลากินอาหาร 3 ครั้ง/วัน (เวลาที่ให้อาหาร 09.00, 13.00, 15.00 น.) แต่ละครั้งให้จนกระทั่งปลากินอิ่ม, 4) ให้ปลากินอาหาร 5% ของน้ำหนักตัวปลา/วัน (เวลาที่ให้อาหาร 09.00, 15.00 น.) แบ่งปริมาณอาหารออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน และ 5) ให้ปลากินอาหาร 10% ของน้ำหนักตัวปลา/วัน (เวลาที่ให้อาหาร 09.00, 15.00 น.) แบ่งปริมาณอาหารออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน โดยใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปชนิดลอยน้ำสำหรับปลาดุกเล็ก (โปรตีน 31.8% ไขมัน 4.6% กาก 5.6% ความชื้น 9.2%) เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ เพื่อศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโต และปริมาณอาหารที่เหลือในกระเพาะอาหารโดยวิธีการผ่ากระเพาะอาหารหลังจากที่ปลากินอาหารไปแล้ว 3, 6, 12 และ 24 ชั่วโมง ผลการทดลองพบว่าการให้อาหารวิธีที่ 2, 3 และ 5 ทำให้ปลามีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 3,565.87, 3,508.08 และ 3,378.28% ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่า (p<0.05) การให้อาหารวิธีที่ 1 และ 4 ที่มีค่าเพียง 1,203.06 และ 1,114.59% ตามลำดับ ในการศึกษาปริมาณอาหารที่เหลือในกระเพาะอาหารของปลา พบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 3, 6, 12 และ 24 ชั่วโมง หลังจากที่ปลากินอาหารอิ่มเต็มที่ อาหารจะคงเหลืออยู่ในกระเพาะ โดยเฉลี่ย 2.8, 1.0, 0.3 และ 0% ของน้ำหนักตัวปลา ตามลำดับ

        เมื่อพิจารณาจากน้ำหนักตัวปลาที่เพิ่มขึ้น การเจริญเติบโตจำเพาะ ประสิทธิภาพของอาหาร อัตรารอด และความสะดวกต่อการจัดการของเกษตรกรผู้เลี้ยงเอง พบว่า การให้อาหารวิธีที่ 2 เหมาะสมที่สุด

คำสำคัญ: ปลาดุกลูกผสม  วิธีการให้อาหาร  ปริมาณ  ความถี่ 

 

ABSTRACT

         Hybrid Clarias catfish (Clarias  macrocephalus x Clarias  gariepinus) with individual weight of 1.30 g were kept in 15,170 l cylindro-conical tank at a stocking rate of 20 fish per tank. Water of the tank was renewed at the rate of 0.8-1l/min (during 06.00-09.00 and 18.00-21.00) and aerated by mean of airstones continuously. The experiment was completely randomized design with three replications of five feeding methods: 1) hand-fed to satiety once per day (09.00), 2) hand-fed to satiety 2 times per day (09.00, 15.00) 3) hand-fed to satiety 3 times per day (09.00, 13.00, 15.00), 4) feeding at 5% of fish body weight per day (09.00, 15.00) and 5) feeding at 10% of fish body weight per day (09.00, 15.00) by using floating commercial fish feed (protein 31.8%, fat 4.6%, fiber 5.6%, moisture 9.2%) for 10 weeks to the fish for the determination of growth performances and the amount of feed remaining in the stomach that after feeding 3, 6, 12 and 24 h by autopsy method.

        The study showed that fish gained 3,565.87, 3,508.08 and 3,378.28% in feeding methods 2, 3 and 5 respectively, which were significantly higher (p<0.05) than the fish in feeding methods 1 and 4 (gained 1,203.06 and 1,114.59% respectively). The amount of feed remaining in the stomach that after feeding 3, 6, 12 and 24 h were about 2.8, 1.0, 0.3 and 0% of body weight, respectively.

        Based on weight gain, specific growth rate, feed efficiency and survival rate, the feeding method 2 seemed to be optimum and was suggested for practical culture of hybrid Clarias  catfish.

Key words: Hybrid Clarias Catfish, Feeding Method, Amount, Frequency

 

หัสทะเบียนวิจัย:  41-41-2-12-02-03-1-495-006

เอกสารวิชาการฉบับที่ 3/2544