การเลี้ยงปลาเทโพในกระชังที่ระดับความหนาแน่นแตกต่างกันในบึงบอระเพ็ด  

นิพนธ์ จันทร์ประทัด
นาวิน มหาวงศ์
นิภา จันทร์ศรีรักษา
บังอร โชติพ่วง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

  บทคัดย่อ  

               การทดลองเลี้ยงปลาเทโพ (Pangasius larnaudii Bocourt) ในกระชังที่ระดับความหนาแน่นแตกต่างกันในบึงบอระเพ็ดบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ระหว่างเดือนมีนาคม 2539 ถึง เดือนกุมภาพันธุ์ 2540 รวมระยะเวลา 12 เดือน โดยใช้ปลาเทโพขนาดน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 158.90+36.08 กรัม และความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 25.66+1.70 เซนติเมตร ปล่อยปลาที่ระดับความหนาแน่น 30, 40 และ 50 ตัวต่อตารางเมตร ในกระชังขนาด 1.8X2.0X1.5 เมตร จำนวน 6 กระชัง แบ่งกระชังออกเป็น 3 ชุดการทดลองๆ ละ 2 ซ้ำ ให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปโปรตีน 30 % จำนวน 2 % ของน้ำหนักตัวปลาต่อวัน
               ผลการทดลองพบว่า ปลาเทโพที่เลี้ยงมีน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 1,522.50+325.85, 1,616.82 +266.69 และ 1,641.55+299.01 กรัม ความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 44.55+2.80, 44.59+2.41 และ 45.52+2.76 เซนติเมตร โดยคิดเป็นน้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1,363.60+325.85, 1,457.92+266.69 และ 1,482.65+299.01 กรัม ความยาวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 18.88+2.80, 18.93+2.41 และ 19.86+2.76 เซนติเมตร น้ำหนักเพิ่มต่อวันเท่ากับ 3.74+0.16, 3.99+0.36 และ 4.06+0.09 กรัมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะเท่ากับ 0.62+0.01, 0.64+0.02 และ 0.64+0.01 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน อัตราแลกเนื้อเท่ากับ 2.51+0.16, 2.54+0.20 และ 2.49+0.15 และอัตราการรอดตายเท่ากับ 93.98+0.65, 94.79+1.47 และ 94.44+0.79 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตรวมเท่ากับ 309.03+4.89, 441.67+21.27 และ 558.17+7.99 กิโลกรัม ตามลำดับ
               เมื่อวิเคราะห์น้ำหนัก ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย และอัตราการรอดตายของปลาเทโพหลังสิ้นสุดการทดลองโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) ปรากฏว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) จึงสรุปได้ว่า การเลี้ยงปลาเทโพในกระชังที่ระดับความหนาแน่นแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 30, 40 และ 50 ตัวต่อตารางเมตร นั้นไม่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาเทโพที่เลี้ยง ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากผลการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และผลผลิตของปลาเทโพจากการทดลองครั้งนี้เห็นได้ว่าการเลี้ยงโดยปล่อยปลาที่ระดับความหนาแน่น 50 ตัวต่อตารางเมตรเป็นระดับที่เหมาะสมที่สุด โดยให้ผลกำไรสุทธิเท่ากับ 5,476.90 บาท

คำสำคัญ : ปลาเทโพ กระชัง ความหนาแน่น


  NET CAGE REARING OF BLACK EARS CATFISH, Pangasius larnaudii Bocourt, AT DIFFERENT DENSITIES IN BORAPED SWAMP  

Nipon Chanprathad
Nawin Mahawong
Nipa Chansriruksa
Bang-orn Chotphuang
Nakhonsawan Inland Fisheries Research and Development Center. Quare-yai, Muang. Nakhonsawan 60000


  ABSTRACT  

               Experiment on rearing of Pangasius larnaudii Bocourt, in net cages with different densities in Boraped swamp were carried out at Nakhonsawan Inland Fisheries Research and Development Center during march 1996–february 1997 for 12 months. Fish with an initial body weight of 158.90+36.08 g and total length of 25.66+1.70 cm were stocked at 30, 40 and 50 fish/m2 in 6 of 1.8X2.0X1.5 m net cages with 2 replications in each treatment. Fish were fed with 30 % protein commercial pellets at feeding rate of 2 percentages of body weight per day.
               The results showed that fish had the average body weights of 1,522.50+325.85, 1,616.82+266.69 and 1,641.55+299.01 g, the body lengths of 44.55+2.80, 44.59+2.41 and 45.52+2.76 cm. And the average weight gains were 1,363.60+325.85, 1,457.92+266.69 and 1,482.65+299.01 g, average length gains were 18.88+2.80, 18.93+2.41 and 19.86+2.76 cm, daily weight gains were 3.74+0.16, 3.99+0.36 and 4.06+0.09 g per day, specific growth rates were 0.62+0.01, 0.64+0.02 and 0.64+0.01 % per day, feed conversion ratios were 2.51+0.16, 2.54+0.20 and 2.49+0.15, the survival rates were 93.98+0.65, 94.79+1.47 and 94.44+0.79 %, and yield were 309.03+4.89, 441.67+21.27 and 558.17+7.99 kg, respectively. Statistically, the growth parameter of fish were not significantly difference among the treatments (p>0.05). The study suggested that the stocking rate at 50 fish/m2 was appropriate for cage culture of the fish with the benefit of 5,476.90 baht.

Key words: Black Ears Catfish, Pangasius larnaudii Bocourt, Cage, Density


กลับหน้าแรก