ประกาศ ประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งนักวิชาการปรระมง  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ใน ตำแหน่งนักวิชาการประมง (22 เมษายน 2558)

**************************************************************************************************

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำที่สำคัญในจังหวัดนครสวรรค์

       * แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา และบึงบอระเพ็ด รายงาน วันที่ 22 เมษายน 2558   

 

 **************************************************************************************************

แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ปี 2558

1.นายสุพัตร์   ศรีพัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ แบบฟอร์ม 5

2.นายสมศักดิ์  ทองหุล  นักวิชาการประมงชำนาญการ แบบฟอร์ม 5

3.นางพิมพา   อุดมรัตน์ นักวิชาการประมงชำนาญการ แบบฟอร์ม 5

4.นางสาวอวยพร   ปานเพชร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แบบฟอร์ม 5

5.นางสาวสุพัตรา  คงสุวรรณ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แบบฟอร์ม 5

6.นางนิภา  จันทร์ศรีรักษา เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน แบบฟอร์ม 5

7.จ.ส.อ.สิทธิพล  โพธิ์ศรี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม 5

8.นางทัศพร  พืชพันธา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน แบบฟรอร์ม 5 

************************************************************************************************************