ประกาศ ประชาสัมพันธ์

**************************************************************************************************

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายงานศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

          * รายงานประจำปี 2556-2557 (รายละเอียด)

คุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำที่สำคัญในจังหวัดนครสวรรค์

       * แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา และบึงบอระเพ็ด รายงาน วันที่ 22 เมษายน 2558   

       * แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา และบึงบอระเพ็ด รายงาน วันที่ 29 เมษายน 2558

       * แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา และบึงบอระเพ็ด รายงาน วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 

       * แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา และบึงบอระเพ็ด รายงาน วันที่ 20 พฤษภาคม 2558

       * แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา และบึงบอระเพ็ด รายงาน วันที่ 27 พฤษภาคม 2558

      * แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา และบึงบอระเพ็ด รายงาน วันที่ 3 มิถุนายน 2558 

      * แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา และบึงบอระเพ็ด รายงาน วันที่ 17 มิถุนายน 2558

      * แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา และบึงบอระเพ็ด รายงาน วันที่ 24 มิถุนายน 2558

     * แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา และบึงบอระเพ็ด รายงาน วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

     * แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา และบึงบอระเพ็ด รายงาน วันที่ 8 กรกฎาคม 2558

     * แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา และบึงบอระเพ็ด รายงาน วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

     * แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจาพระยา และบึงบอระเพ็ด รายงาน วันที่ 5 สิงหาคม 2558

     * แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา และบึงบอระเพ็ด รายงาน วันที่ 13 สิงหาคม 2558

     * แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา และบึงบอระเพ็ด รายงาน วันที่ 26 สิงหาคม 2558

     * แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา และบึงบอระเพ็ด รายงาน วันที่ 2 กันยายน 2558

**************************************************************************************************

แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบการประเมินที่ 2/ 2558

1.นายสุพัตร์   ศรีพัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ แบบฟอร์ม 5

2.นายสมศักดิ์  ทองหุล  นักวิชาการประมงชำนาญการ แบบฟอร์ม 5

3.นางพิมพา   อุดมรัตน์ นักวิชาการประมงชำนาญการ แบบฟอร์ม 5

4.นางสาวอวยพร   ปานเพชร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แบบฟอร์ม 5

5.นางสาวสุพัตรา  คงสุวรรณ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แบบฟอร์ม 5

6.นางนิภา  จันทร์ศรีรักษา เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน แบบฟอร์ม 5

7.จ.ส.อ.สิทธิพล  โพธิ์ศรี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม 5

**********************************************************************************************************