ประกาศ ประชาสัมพันธ์

 

 **************************************************************************************************

ประกาศราคากลาง 

 

 **************************************************************************************************

แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ปี 2558

1.นายสุพัตร์   ศรีพัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ แบบฟอร์ม 5

2.นายสมศักดิ์  ทองหุล  นักวิชาการประมงชำนาญการ แบบฟอร์ม 5

3.นางพิมพา   อุดมรัตน์ นักวิชาการประมงชำนาญการ แบบฟอร์ม 5

4.นางสาวอวยพร   ปานเพชร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แบบฟอร์ม 5

5.นางสาวสุพัตรา  คงสุวรรณ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แบบฟอร์ม 5

6.นางนิภา  จันทร์ศรีรักษา เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน แบบฟอร์ม 5

7.จ.ส.อ.สิทธิพล  โพธิ์ศรี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม 5

8.นางทัศพร  พืชพันธา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน แบบฟรอร์ม 5 

************************************************************************************************************