ประกาศ ประชาสัมพันธ์

     * รับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (รายละเอียด)

     *ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง และพนักงานผู้ช่วยประมง (รายละเอียด)

  **************************************************************************************************

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายงานศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

          * รายงานประจำปี 2556-2557 (รายละเอียด)

*************************************************************************************************

 แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบการประเมินที่ 1/ 2559

1.นายสุพัตร์   ศรีพัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ แบบฟอร์ม 5

2.นายสมศักดิ์  ทองหุล  นักวิชาการประมงชำนาญการ แบบฟอร์ม 5

3.นางพิมพา   อุดมรัตน์ นักวิชาการประมงชำนาญการ แบบฟอร์ม 5

4.นางสาวอวยพร   ปานเพชร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แบบฟอร์ม 5

5.นางสาวสุพัตรา  คงสุวรรณ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แบบฟอร์ม 5

6.นางนิภา  จันทร์ศรีรักษา เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน แบบฟอร์ม 5

7.จ.ส.อ.สิทธิพล  โพธิ์ศรี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม 5

8.นางสาวกฤษดาวรรณ  ณีสกุล  เจ้าพนักงานธุรการ แบบฟอร์ม 5

**********************************************************************************************************

 คุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำที่สำคัญในจังหวัดนครสวรรค์

       * แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา และบึงบอระเพ็ด รายงาน วันที่ 29 เมษายน 2558

      * แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา และบึงบอระเพ็ด รายงาน วันที่ 22 เมษายน 2558   

       * แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา และบึงบอระเพ็ด รายงาน วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 

       * แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา และบึงบอระเพ็ด รายงาน วันที่ 20 พฤษภาคม 2558      

        * แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา และบึงบอระเพ็ด รายงาน  วันที่ 27 พฤษภาคม 2558

Read more...