ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

**ประกาศผู้ชนะ รายละเอียด

** ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแพรับรองทรงมะนิลา ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียดดังนี้

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (เอกสาร)

- ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแพรับรองทรงมะนิลา ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (เอกสาร)

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง (เอกสาร)

- รายการประมาณงานและราคา (เอกสาร)

- ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) (เอกสาร)

- แบบแปลนปรับปรุงแพรับรองทรงมะนิลา (เอกสาร)

Read more...