แหล่งท่องเที่ยว
"ผลิตสัตว์น้ำมาตรฐาน งานวิจัยมีคุณค่า มุ่งพัฒนาประมงน้ำจืด อย่างยั่งยืน" "ค่่านิยมหลักของกรมประมง We are FISHERIES F = Friendly มีความเป็นมิตร I = Integrity มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart มีความสง่างาม H = Happiness มีความสุข E = Enthusiasm มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility มีความรับผิดชอบ I = Intelligence มีความฉลาด E = Energy มีพลังและกำลังความสามารถ S = Simplicity มีความเรียบง่าย" Home
  • image
Previous Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมประมง

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นในแหล่งน้ำธรรมชาติ

 ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไมีมีผลประโยชน์ร่วมกัน

เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2557

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1.2 แบบใบเสนอราคา

1.3 แบบสัญญาซื้อขาย

1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน

1.5 บทนิยาม

1.6 แบบบัญชีเอกสาร

 

ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

 ประกาศราคากลางการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก  

 

ตัวชี้วัดบุคลากร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2557

        นายเกรียงไกร  สหัสสานนท์    

        นางสาวจิระภา  โพธิ์ศรี  

        นายชัยสิทธิ์  เสนา

        นายวิไชย  ไชยแก้ว

        นางนันทิยา  สหัสสานนท์

        นางสาววิไลรัตน์  จันทรถสิทธิ์

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 08:46 น.)

 
ผอ.ศพจ.ปทุมธานี
img_kai.jpg
สัตว์น้ำประจำหน่วยงาน
feb15.gif
แบบสอบถาม
แบบสอบถามการให้บริการ
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday33
mod_vvisit_counterThis month1459
ลิงค์ภายใน
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวหนังสือพิมพ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง