0512.png
แหล่งท่องเที่ยว
ผลงานวิชาการ
ภาพกิจกรรมต่างๆ
โครงการปลาซัคเกอร์
กิจกรรมของศูนย์
26.gif
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนไว้ที่อาคารทำการ ช่องทางการเข้ารับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ดังนี้ 1.ทางโทรศัพท์และโทรสาร 0 2546 31862. 2.ตู้รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ อาคารทำการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี 3.http://www.fisheries.go.th/if-pathumtani/web2/ เข้าไปที่หัวข้อ กระดานถาม – ตอบ ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี4. E-mail : if.pathumthani@gmail.com Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี เรื่อง การจัดตั้งหน่วยรับข้อร้องเรียน

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

และลูกจ้างชั่วคราว นำโดยนายเกรียงไกร  สหัสสานนท์ ผูู้อำนวยการศูนย์ฯ  ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้

ภายในศูนย์ฯ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558  ภายใต้ โครงการ

เฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น

การดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

แบบรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ภาพประกอบการดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี แต่งเครื่องแบบ

 (น้ำเงิน-ขาว) ทุกวันจันทร์โดยพร้อมเพียงกัน ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการส่งเสริมภาพลักษณ์และความภาคภูมิใจในเกียรติ ศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประกาศกรมประมง

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นในแหล่งน้ำธรรมชาติ

ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

 ประกาศราคากลางการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก  

สอบราคา

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี เรื่องประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานีเรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การ       

เกษตร จำนวน 1 รายการ      รายละเอียด        รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ     

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน  1 อัตรา 

 (รายละเอียด)

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (รายละเอียด) 

 ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2015 เวลา 15:52 น.)

 
ผอ.ศพจ.ปทุมธานี
123.jpg
สัตว์น้ำประจำหน่วยงาน
feb15.gif
แบบสอบถาม
แบบสอบถามการให้บริการ
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday15
mod_vvisit_counterThis month1015
ลิงค์น่าสนใจ
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวหนังสือพิมพ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง