แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนไว้ที่อาคารทำการ ช่องทางการเข้ารับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ดังนี้ 1.ทางโทรศัพท์และโทรสาร 0 2546 31862. 2.ตู้รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ อาคารทำการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี 3.http://www.fisheries.go.th/if-pathumtani/web2/ เข้าไปที่หัวข้อ กระดานถาม – ตอบ ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี4. E-mail : if.pathumthani@gmail.com Home
  • image
Previous Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ  โครงการ Smart Farmer

เกษตรกรผู้สนใจสามารถเข้ามาใช้บริการได้ทุกวัน  รายละเอียดของศูนย์เรียนรู้

การดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

แบบรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ภาพประกอบการดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี แต่งเครื่องแบบ

 (น้ำเงิน-ขาว) ทุกวันจันทร์โดยพร้อมเพียงกัน ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการส่งเสริมภาพลักษณ์และความภาคภูมิใจในเกียรติ ศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประกาศกรมประมง

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นในแหล่งน้ำธรรมชาติ

 ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไมีมีผลประโยชน์ร่วมกัน

เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2557

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1.2 แบบใบเสนอราคา

1.3 แบบสัญญาซื้อขาย

1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน

1.5 บทนิยาม

1.6 แบบบัญชีเอกสาร

 

ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

 ประกาศราคากลางการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก  

 

ตัวชี้วัดบุคลากร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2557

        นายเกรียงไกร  สหัสสานนท์    

        นางสาวจิระภา  โพธิ์ศรี  

        นายชัยสิทธิ์  เสนา

        นายวิไชย  ไชยแก้ว

        นางนันทิยา  สหัสสานนท์

        นางสาววิไลรัตน์  จันทรถสิทธิ์

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 01 กันยายน 2014 เวลา 15:22 น.)

 
ผอ.ศพจ.ปทุมธานี
boss33.jpg
สัตว์น้ำประจำหน่วยงาน
feb15.gif
แบบสอบถาม
แบบสอบถามการให้บริการ
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday58
mod_vvisit_counterThis month893
ลิงค์ภายใน
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวหนังสือพิมพ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง