Get Adobe Flash player
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

        

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

เวบไซด์เพื่อนกพจ.
online
We have 19 guests online
แบบสำรวจ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเวบไซด์
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday75
mod_vvisit_counterYesterday99
mod_vvisit_counterThis week174
mod_vvisit_counterThis month563
mod_vvisit_counterAll1064727
Home ประวัติศูนย์ ฯ

 

                   ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา 

          แรกเริ่มมีชื่อว่า  “สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำ 2  กว๊านพะเยา” พื้นที่ก่อสร้างได้

จากการเวนคืน  โดยการจัดซื้อจากราษฎรในปี พ.ศ. 2482-2484   พร้อมๆ กับการ

เวนคืนที่ดินในบริเวณกว๊านพะเยา การก่อสร้างสถานีฯ  เริ่มดำเนินการ เมื่อก่อสร้าง

ประตูน้ำแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2482  และเริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่  24  มิถุนายน

2484 สถานีฯ แห่งนี้เป็นสถานีฯแห่งที่ 2ของประเทศไทยโดยมีนายสวัสดิ์ เทียมเมธ

เป็นหัวหน้าสถานีฯ เป็นคนแรก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2496 เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีประมง 

(กว๊านพะเยา) เชียงราย ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ. 2520 จังหวัดพะเยาได้แยกออกมาจาก

จังหวัด เชียงรายทำให้สถานีฯ เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา และ

ในปีงบประมาณ 2545 เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างระบบราชการใหม่ทำให้สถานี

ประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา ปรับเปลี่ยน เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

         ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาปัจจุบันตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน ตำบล

เวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ที่อยู่ในครอบครอง แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 

ส่วนที่ 1

   

      พระตำหนักหลังที่ 1

       พระตำหนักหลังที่ 2       พระตำหนักหลังที 3
   
 พระราชาอนุสาวรีย์ สมเด็จย่า      อาคารแสดงพันธุ์ปลา         ประตูระบายน้ำ
   
           อาคารสำนักงาน            อาคารปลาบึก       ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง

 

     สถานีฯ เดิมมี 4 แปลง (ตามทะเบียนการครอบครอง สค.1) แปลงที่ 1 เป็นที่

ทำการ มีเนื้อที่ 67 ไร่ แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 2 งาน 87 ตารางวา  แปลงที่ 3 มีเนื้อที่

1 งาน 90 ตารางวา  แปลงที่ 4 มีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา   ประกอบด้วย

อาคารที่ทำการ  อาคารปลาบึก ประตูระบายน้ำ พระตำหนัก หลังที่ 1 พระตำหนัก

หลังที่ 2 พระตำหนัก  หลังที่ 3 พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี  อาคารแสดงพันธุ์ปลา (aquarium) ระบบบำบัดน้ำเสีย  และประตูระบายน้ำ

และมีบันไดปลาโจนด้วย

    อาคารแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด  ก่อสร้างขึ้นภายใต้โครงการประมงในแหล่งน้ำจืด

ขนาดใหญ่  เป็นอาคารแบบตึกขึ้นเดียว  โครงสร้าง คสล.  โครงหลังคาเหล็กทรง

สเปน พร้อมอุปกรณ์ และตู้แสดงพันธุ์ปลาจำนวน 34 ตู้   งบประมาณการก่อสร้าง

วงเงิน  4,177,600  บาท  สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนมกราคม  2536

    ภายในอาคารแสดงพันธุ์ปลา จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดที่หาดูยากในพื้นที่จังหวัด

พะเยา โดยรวบรวมจากกว๊านพะเยา  แม่น้ำอิง  แม่น้ำแม่ลาว  พันธุ์ปลาที่จัดแสดง

ไว้ในอาคารแสดงพันธุ์ปลา มีประมาณ 69 ชนิด เปิดให้เข้าชมทุกวันไม่เว้นวันหยุด

ราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 โดยมีผู้เข้าชมสถานแสดงพันธุ์ปลาเป็นหมู่คณะ

จากสถานศึกษา  กลุ่มเยาวชนต่างๆ  และบุคคลทั่วไป

 

 

ส่วนที่ 2

   
           อาคารปฏิบัติการ             โรงเพาะฟัก   บ่อเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำ

  

     ก่อสร้างภายใต้โครงการประมงในแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ งบประมาณ 185 ล้าน

บาท  ดำเนินการเมื่อปี 2534   ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 10  มกราคม  2536

พื้นที่ทั้งหมด 200 ไร่ ประกอบไปด้วย อาคารปฏิบัติการ โรงเพาะฟัก และบ่อดิน

 
จุลินทรีย์ในการเลี้ยงปลานิล
 
ผอ.ศพจ.พะเยา
boss2.jpg
ปลาประจำหน่วยงาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
งานวิจัยของศูนย์ ฯ