ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแพร่

แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ  

๑.  นางนัยนา  ทีฆะ      นักวิชาการประมงชำนาญการ    P1
๒.  นายวีรพล  เรืองศรี   นักวิชาการประมงปฏิบัติการ      P1
๓.  นางโสภิต  ศรีสันต์   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    P1   P2
๔.  นางสาวพัชรี  สิงห์สม  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน  P1

Last Updated ( Wednesday, 18 February 2015 10:55 )
 

ภาพกิจกรรมหน่วยงาน

E-mail Print PDF

วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ โดยประมงจังหวัดแพร่  (นายยงยุทธ  อุนากรสวัสดิ์)  จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ Mobile hatcheries unit    ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแพร่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  (นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล) เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอหนองม่วงไข่  นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงไข่  และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมงานดังกล่าว

การตรวจติดตามผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 16  
ผู้ตรวจเขมชาติ จิวประสาท
วันที่ 17 พฤษภาคม 2557  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมประมงในเขต 16
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแพร่

  

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
 

  
 

Last Updated ( Monday, 18 August 2014 11:21 )
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวเผยแพร่การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งบลงทุน จำนวน ๒  รายการ

1.  ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแพร่

2. เอกสารสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ๒/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๘

 

3. รายละเอียดคุณลักษณะ

 

4.  ใบเสนอราคา

 

5.  คำนิยาม

 

6.  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และ 2

 

7.  ราคากลาง

แบบรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

การแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นแก่เกษตรกร
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

  
  เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 57 ช่อง 7 สี ทำสารคดีการเกษตร
  ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
  ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานโครงการ
ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
Last Updated ( Thursday, 26 March 2015 10:22 )
 

โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง

E-mail Print PDF
 
1.    หลักการและเหตุผลเนื่องด้วยกรมประมงมีสถานที่สามารถจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง เพื่อขยายโอกาสให้แก่เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีด้านการประมง อย่างต่อเนื่องโดยการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ แก่เกษตรกรในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดให้รองรับเกษตรกร ในการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ ดังนั้น กรมประมงจึงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ให้เป็นเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อต้นแบบการนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้ในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรมีความยั่งยืนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
  2.    วัตถุประสงค์
2.1 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้หลักด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง
2.2    เป็นศูนย์เครือข่ายให้บริการความรู้เทคโนโลยีด้านการประมงในพื้นที่รับผิดชอบ
2.3 เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสบการณ์ทั้งบุคลากรภาครัฐและปราชญ์ชาวบ้าน
 

ภาพกิจกรรมต่างๆภายในโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง..ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแพร่..

   
   
   
   

Last Updated ( Saturday, 02 August 2014 15:56 )
 

ผอ.นิพนธ์ อุปการัตน์

h_nipon.jpg

time

แบบสำรวจความต้องการเกษตรกร

ความคิดเห็นเกี่ยวกับweb
 

online

We have 2 guests online

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday7
mod_vvisit_counterYesterday10
mod_vvisit_counterThis week72
mod_vvisit_counterThis month17
mod_vvisit_counterAll9066