n w    w w w w

baner
You are here:  
large small default
ยินดีต้อนรับ
สู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแพร่
 
      ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแพร่
ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร (ประมง)
ที่ตั้ง 140 หมู่ 8 ต.หนองม่วงไข่  อ.หนองม่วงไข่

จ.แพร่  54170  โทรศัพท์ 054-635024
โทรสาร 054-635025
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
Last Updated ( Tuesday, 29 July 2014 14:55 )
 
ภาพกิจกรรมหน่วยงาน PDF Print E-mail

วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ โดยประมงจังหวัดแพร่  (นายยงยุทธ  อุนากรสวัสดิ์)  จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ Mobile hatcheries unit    ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแพร่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  (นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล) เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอหนองม่วงไข่  นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงไข่  และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมงานดังกล่าว

การตรวจติดตามผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 16  
ผู้ตรวจเขมชาติ จิวประสาท
วันที่ 17 พฤษภาคม 2557  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมประมงในเขต 16
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแพร่

  
ผู้ตรวจเขมชาติ  จิวประสาท เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ำจืดแพร่ และสำนักงานประมงจังหวัดแพร่ 

 
ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ของศูนย์ฯแพร่

  
เยี่ยมชมจุดสาธิตการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และการเลี้ยงปลาดุกในนาข้าว
 

Last Updated ( Thursday, 31 July 2014 16:24 )
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 
แบบรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

การแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นแก่เกษตรกร
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

 
 ช่อง 7 สี เข้าถ่ายทำข่าวสารด้านการเกษตร เมื่อวันที่ 10 กค.57
 
 ภาพกิจกรรมการปลูกข้าวร่วมกับการเลี้ยงปลาในนาข้าว
Last Updated ( Monday, 28 July 2014 11:48 )