อัตรากำลังงบเงินทุนหมุนเวียนฯ ๔  อัตรา
 

นางจิราพร  รัตนปภานันท์
คนงานประมง
 

 

  นางวัธนา  สารสืบ
คนงานประมง

 

  นางวชิราภรณ์  สิทธิพัฒนา
คนงานประมง

 

  นายสมบัติ  ทีฆะ
คนงานประมง

  
             อัตรากำลังจ้างเหมาบริการฯ ๒  อัตรา 
 

 นายจิรพงศ์  ลือวัฒนานนท์
นักวิชาการประมง
(เจ้าหน้าที่โครงการปลานิล)

 

 นายสิทธิชัย  ศรีสันต์
คนงานประมง