n w    w w w w

baner
You are here:  
large small default
ลูกจ้างชั่วคราว PDF Print E-mail

 


              จ้างเหมาบริการ   จำนวน  2  อัตรา

     

        นายสิทธิชัย  ศรีสันต์
               จ้างเหมาบริการ
                 ดูแลรักษาสวน
          นางวัธนา  สารสืบ
         จ้างเหมาบริการ
          ดูแลรักษาสวน
 

 

  

 


ลูกจ้างชั่วคราวงบเงินทุนหมุนเวียนฯ  จำนวน 4 อัตรา

 นางนวลจันทร์  ทิพย์วัน
         คนงานประมง

  นางจิราพร  รัตนปภานันท์
          คนงานประมง

 

 นางวชิราภรณ์  สิทธิพัฒนา
       คนงานประมง
 

นายฉริยะชน  ออมแก้ว
คนงานประมง
  
 

 

     

Last Updated ( Tuesday, 15 November 2011 13:41 )