หน่วยงานที่เกี่ยวข้องSmileยินดีต้อนรับสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยองฮิWink

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ภายใต้ สถาบันพระมหาชนก จังหวัดระยอง

  

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยองภายใต้ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริระยอง

 

 

 ในโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก บทความตอนท้ายโครงการ

บทความโครงการยกระดับมาตรฐานการเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก

 

    ข่าวประชาสัมพันธ์

เดือนตุลาคม งบประมาณปี 2559

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ได้ร่วมสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืด ในกิจกรรมปลูกป่า-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ในโครงการ เครือข่ายอีสท์วอเตอร์รักษ์น้ำ โดยมีบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน)เป็นผู้ดำเนินการหลักในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง

                         
  
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ได้ต้อนรับและแนะนำให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมดูงาน จากโครงการคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง ที่จังหวัดระยองได้จัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก โดยมี่ประชาชนจากอำเภอทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดระยอง รวมผู้เข้าร่วมประมาณ 800 คน   

   

         เนื่องด้วยจังหวัดระยอง จัดงาน"วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่งที่พระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมา เมื่อ14 ก.ค.2523" ประจำปี 2558 เมื่่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ได้จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ และที่หายากให้ผู้ร่วมงานชมประมาณ 2,000 คน

 

                       เมื่อวันวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก(ระยอง) ได้นำนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2558 จำนวน 26 คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง โดยมีนายชุติพงค์ ว่องส่งสาร ผอ.ศูนย์ฯ และนักวิชาการประมง ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับงานที่ศูนย์ฯรับผิดชอบ 

 อ่านต่อปี 58

                       เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด บริเวณริมอ่างเก็บน้ำดอกกรายภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

                            ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 24คน และคณะนักศึกษาภาควิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จำนวน 60คน ที่มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืด โดยมี นายชุติพงค์ ว่องส่งสาร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ และนักวิชาการให้คำแนะนำ เมื่อวันที่ 22 เมษายน ๒๕๕8

              กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำจืดเพื่อใช้ปล่อยในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ลงในพื้นที่แม่น้ำระยอง ถนนยมจินดา ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  จำนวน 610,000 ตัว เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคของประชาชนทั่วไป

                                  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ได้ต้อนรับคณะจากสนง.กพร. จำนวน 60 คน ศึกาาดูงานฐานการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดยมีนายชุติพงค์ ว่องส่งสาร ผอ.ศพจ.รย. ให้คำแนะนำ เมื่อวันที่ 23 ก.พ.58

                    เมื่อวันที่ 18 กุุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ได้มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้แก่หน่วยงานท้องถิ่น เพื่อนำไปปล่อยลงสู่ธรรมชาติได้แก่ แม่น้ำระยอง คลองใหญ่ และคลองท่ากระสาว เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารประมงในพื้นที่ เนื่องในโอกาสกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดระยอง" ครั้งที่5 ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ อบต.ตะพง ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดลพบุรี ได้มาศึกษาดูงานและบันทึกภาพเก็บข้อมูล เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรที่สนใจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 นายชุติพงค์ ว่องส่งสาร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสำนักงานประมงจังหวัดระยอง ในการบรรยายเรื่อง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้สนใจ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง  

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดระยอง พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 500,000 ตัว เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีนายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 คณะสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง จำนวน 30 คน เข้ามาศึกษาดูงานในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง และมาศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง เพื่อนำไปเป็นความรู้และถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

 

 

        เมื่่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้น เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อนด้วย 

 

 ประจำเดือนตุลาคม 2556 - เดือนกันยายน 2557

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาที่เยี่ยมชมและดูงาน ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดต่างๆ โดยมีนายชุติพงค์ ว่องส่งสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและแนะนำให้ความรู้

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ได้รับคณะฑูตและเจ้าหน้าที่ประจำสถานฑูตไนจีเรียประจำประเทศไทย ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์จืดต่างๆ และการแปลงเพศปลานิลเพื่อการเจริญเติบโต ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง โดยมีนายชุติพงค์ ว่องส่งสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ด้วยเมื่อ 12 สิงหาคม 2557 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดระยอง และบริษัทเอกชนต่างๆ ร่วมจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาท ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี และได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด จำนวน 500,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

 

ด้วยเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมศูนย์กลางการพัฒนาการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกรายแห่งนี้ ทำให้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ร่วมกับหน่วยงานราชการระดับจังหวัดระยอง จัดงาน"วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา" บริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี และร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ชมมหรสพและร่วมร้องเพลงสดุดีถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยองได้ร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานและงานวิจัย ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดภาคกลาง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี โดยมีหัวข้อเรื่องการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบปิด และสรุปงานวิจัยเรื่องต่างๆ ซึ่งสามารถนำความรู้ส่งเสริมแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดระยองต่อไป

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ได้ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาปลานิล ปี2558-2562 เพื่อรับทราบข้อมูลการพัฒนาด้านต่างๆและระดมความคิดเห็นจากเกษตรผู้เพาะเลี้ยง เพาะพันธุ์ และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเพชรพิมาน โรงแรมเพชรชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อใช้แนะนำและส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระยอง

เมื่่อวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ได้ร่วมจัดงาน"โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่3 และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดระยองครั้งที่8" ประจำปีงบประมาณ2557 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการบริการอย่างทั่วถึง และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการกับประชาชน ณ ศาลาสร้างสุข ม.2 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

เมื่อวันพุธที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด” ตามโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ปีงบประมาณ 2557 ณ ศูนย์ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง โดยมีเกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าอบรมจากจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง จำนวน 20 ราย เพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆต่อไป

เมื่อวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและคณะ ได้เดินทางมาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่โครงการ เช่น พืชสวน ปศุสัตว์ และงานอื่นๆ ติดตามงานขยายผลและเยี่ยมบ้านเกษตรกรตัวอย่าง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(กบนา)ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 จำนวน 50,000ตัว ลงในพื้นที่อ.ปลวกแดง และ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ซึ่งประชาชนในพื้นที่พบว่ามีจำนวนสัตว์น้ำ(กบนา)ในแหล่งน้ำเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถนำมาเป็นอาหารในครัวเรือนและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ได้ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมล่าปลาชะโด (เพชฌฆาตลุ่มน้ำจันทบุรี)เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาตกปลาชะโด กิจกรรมสาธิตแปลรูปผลิตภัณฑ์จากปลาชะโด และกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำจันทบุรี ต.จันทนิมิต จ.จันทบุรี ซึ่งมีนักกีฬาและผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน ๑๕0 คน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง  ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาฝึกงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก(ระยอง) ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ทางด้ารการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและเทคนิคเฉพาะทางในด้ารการเพาะ การอนุบาลสัตว์น้ำ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการศึกษาและสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ได้จัดอบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) ตามแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง มีเกษตรกรเข้าร่วม 24 ราย ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบฟาร์มและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลานิล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ได้จัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ(ปลานิล) ตามแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้ได้มาตราฐาน ตามโครงการยกระดับมาตราฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านค่าย โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 25 ราย และได้บรรยายมาตรฐานการปฏิบัติด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีพร้อมเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่าง

 

                  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๕๐ คน โรงเรียนบ้านวังกวาง ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ที่มาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์ตรงและรู้จักพัฒนาตนเอง รวมถึงการวางตัวให้เหมาะสมเมื่ออยู่นอกสถานที่ และสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้

                     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ได้ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนนิคมวิทยา จำนวน 91 คน ที่มาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกเเดง ได้นำเกษตรกร จำนวน 30 ราย ดูงานโครงการศูนย์บริการพัฒนาตามพระราชดำริ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง         โดยเน้นการส่งเสริมการเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

 

 


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

 

 เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ให้การต้อนรับ
คณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ได้อบรมกลุ่มเกษตรกร (smart farmer) จำนวน 50 คน
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิก ในเรื่องการจัดการ zoning
สินค้าด้านการเกษตร และดูงานด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ราคาสัตว์น้ำที่จำหน่าย

ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2557 - 31 พฤษภาคม 2557

 ชนิดปลาที่จำหน่าย

 ขนาด

 ราคา

ปลาไน

ปลานิลแปลงเพศ

ปลานิลธรรมดา

ปลานวลจันทร์

ปลาตะเพียน

 2-3 เซนติเมตร

2-3 เซนติเมตร

2-3 เซนติเมตร

2-3 เซนติเมตร

2-3 เซนติเมตร

 ตัวละ 20 สตางค์

ตัวละ 30 สตางค์

ตัวละ 20 สตางค์

ตัวละ 20 สตางค์

ตัวละ 10 สตางค์

กรุณาติดต่อ สอบถาม ก่อนออกเดินทางนะค่ะ ได้ที่ โทร 038-027906

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:18 )

 

 ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

  • ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ

           ประกาศ   เอกสารสอบราคา  รายละเอียดคุณลักษณะ  ประกาศแก้ไขเอกสารสอบราคา  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

  • ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ

           ประกาศ  เอกสารสอบราคา  รายละเอียดคุณลักษณะ

  ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

  • ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ

           ประกาศ  เอกสารสอบราคา  เงื่อนไขรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

  • ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ

           ประกาศ  เอกสารสอบราคา  เงื่อนไขรายละเอียด  ประกาศแก้ไขคุณลักษณะอาหารสัตว์น้ำ

  • ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ

           ประกาศ  เอกสารสอบราคา  เงื่อนไขรายละเอียด  แก้ไขเงื่อนไขรายละเอียด

   ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

            ประกาศ  เอกสารสอบราคา เงื่อนไขรายละเอียด

  •  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ  

            ประกาศ  เอกสารสอบราคา เงื่อนไขรายละเอียด

  •   ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ

             ประกาศ

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  

          ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

  • ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ

           ประกาศ  เอกสารสอบราคา เงื่อนไขรายละเอียด

  •  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ  

            ประกาศ  เอกสารสอบราคา เงื่อนไขรายละเอียด

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 25 มกราคม 2017 เวลา 09:16 )

 
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง
แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซด์
 
คนเข้าชมเว็บไซด์
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday33
mod_vvisit_counterYesterday51
mod_vvisit_counterThis week420
mod_vvisit_counterThis month1058
mod_vvisit_counterAll92602
สมัครสมาชิกสัตว์น้ำประจำหน่วยงาน
prawn1.jpg