นายเอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนา
ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ

e-Book กรมประมง

ข่าวสอบงานราชการ

ข่าวงานราชการทั้งหมด
หน้าหลัก

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ,
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รายละเอียด)
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (รายละเอียด)
ประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง
(รายละเอียด)
ประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง
(รายละเอียด)
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน
๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รายละเอียด)
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (รายละเอียด)
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
จำนวน ๓ รายการ, ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รายละเอียด)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓
รายการ, ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน
๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑) (รายละเอียด)
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รายละเอียด)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน ๑ รายการ) (รายละเอียด)
สำเนาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๒
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์
ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออก (รายละเอียด ไฟล์ที่ ๑,
ไฟล์ที่ ๒ , ไฟล์ที่ ๓)
 
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารกิตติคุณ (บริเวณริมแม่น้ำปิง) อำเภอเมือง จังหวัดตาก
 
สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง
วันที่ ๙ - ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก ร่วมกับคณะทำงานโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง จัดงาน Field Day เพื่อให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงในพื้นที่บ้านวะโดโกร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง
 
สำรวจแหล่งน้ำเพื่อประเมินผลผลิตการประมงโดยใช้เครื่องมือข่าย
วันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก เข้าสำรวจแหล่งน้ำเพื่อประเมินผลผลิตการประมงโดยใช้เครื่องมือข่าย บริเวณแม่น้ำปิง หมู่ที่ ๑๐ (บ้านปากวัง) ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ตามแผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตในแหล่งน้ำธรรมชาติ กิจกรรมประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (CPUE)
 
«StartPrev123456NextEnd»

Page 1 of 6

ข่าวประกาศกรมประมง

Free joomla themes

สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย

พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
*****************************

ปลานิลแดงแปลงเพศ
ขนาด ๒ - ๓ ซม.
ราคาตัวละ ๔๐ สต.
*****************************

ปลาตะเพียนขาว
ขนาด ๓ - ๕ ซม.
ราคาตัวละ ๒๐ สต.
*****************************

ปลายี่สกเทศ
ขนาด ๓ - ๕ ซม.
ราคาตัวละ ๒๐ สต.
*****************************

ปลานวลจันทร์เทศ
ขนาด ๓ - ๕ ซม.
ราคาตัวละ ๒๐ สต.
*****************************

จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

*หยุดจำหน่าย
วันเสาร์-อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์*
ติดต่อสอบถามก่อนซื้อ
ที่หมายเลขโทรศัพท์
๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐
หมายเลขโทรสาร
๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐
ในวันและเวลาราชการ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
if-tak@dof.in.th



ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลจริยธรรม ฯ

เอกสารแจกฟรี

011.jpg

App กระทรวงเกษตร ฯ

LINE ศปจ.ตาก

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday46
mod_vvisit_counterYesterday64
mod_vvisit_counterThis week110
mod_vvisit_counterLast week832
mod_vvisit_counterThis month1800
mod_vvisit_counterLast month1433
mod_vvisit_counterAll days61153

We have: 2 guests online
Your IP: 103.55.140.135
 , 
Today: Nov 19, 2017