กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาสัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัยคุณสมบัติของสัตว์น้ำสด เพื่อกำหนดมาตรฐาน อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารจากสัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาการแปรรูป เทคโนโลยีการผลิต อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยและพัฒนาภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการบรรจุให้ถูกสุขลักษณะ ออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนา อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบศึกษา ค้นคว้า วิจัยคุณสมบัติ และชนิดของจุลินทรีย์ทางด้านชีวเคมีและอณูวิทยา อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิศวอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า

มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านวิศวอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ โดยการออกแบบ ประดิษฐ์และปรับปรุงเครื่องจักร อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าเชิงพาณิชย์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการ การเลือกเครื่องมือกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ อ่านเพิ่มเติม

ร่วมเสนอผลงานวิจัยในงาน ASEAN Fisheries and Aquaculture Conference and Exposition 2016

นักวิจัยของกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้าร่วมเสนอผลงานวิจัยสาขา Seafood, post-harvest technology and food safety จำนวน 3 เรื่อง ในงาน ASEAN Fisheries and Aquaculture Conference and Exposition 2016 ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2559 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ...

อ่านเพิ่มเติม

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

เจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้าได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ภายใต้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2559 ณ วิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงกบนา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้แก่...

อ่านเพิ่มเติม

จัดฝึกอบรมโครงการสัมมนา เรื่อง “สุขลักษณะที่ดีของสะพานปลาและท่าเทียบเรือ”

กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมด้านสุขลักษณะเพื่อรองรับการตรวจประเมินและแนวทางในการปฏิบัติตาม กฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินการตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และให้ความรู้ในเรื่องของมาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง...

อ่านเพิ่มเติม

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี

กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

ความร่วมมือระหว่างต่างประเทศ