ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.welovekingonline.com เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาสัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัยคุณสมบัติของสัตว์น้ำสด เพื่อกำหนดมาตรฐาน อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารจากสัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาการแปรรูป เทคโนโลยีการผลิต อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยและพัฒนาภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการบรรจุให้ถูกสุขลักษณะ ออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนา อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบศึกษา ค้นคว้า วิจัยคุณสมบัติ และชนิดของจุลินทรีย์ทางด้านชีวเคมีและอณูวิทยา อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิศวอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า

มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านวิศวอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ โดยการออกแบบ ประดิษฐ์และปรับปรุงเครื่องจักร อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าเชิงพาณิชย์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการ การเลือกเครื่องมือกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

ร่วมเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2558

กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้าร่วมเสนอผลงานวิจัยสาขาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า จำนวน 5 เรื่อง ในงานประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2558 ณ กรมประมง กรุงเทพฯ ดังนี้...

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมฝึกอบรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบและปลานิล

เมื่อวันที่ 23 - 24 เมษายน 2558 นางสาววราทิพย์ สมบุญญฤทธิ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ พร้อมคณะ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบและปลานิล ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดศรีสะเกษ

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมฝึกอบรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิล

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 นางสาววราทิพย์ สมบุญญฤทธิ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า พร้อมคณะ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเรื่อง "การจัดการหลังการจับปลานิล" แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี

กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

ความร่วมมือระหว่างต่างประเทศ