ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.welovekingonline.com เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาสัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัยคุณสมบัติของสัตว์น้ำสด เพื่อกำหนดมาตรฐาน อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารจากสัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาการแปรรูป เทคโนโลยีการผลิต อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยและพัฒนาภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการบรรจุให้ถูกสุขลักษณะ ออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนา อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบศึกษา ค้นคว้า วิจัยคุณสมบัติ และชนิดของจุลินทรีย์ทางด้านชีวเคมีและอณูวิทยา อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิศวอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า

มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านวิศวอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ โดยการออกแบบ ประดิษฐ์และปรับปรุงเครื่องจักร อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าเชิงพาณิชย์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการ การเลือกเครื่องมือกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ อ่านเพิ่มเติม

ร่วมทำบุญบริจาคเงินให้แก่เด็กปัญญาอ่อน

วันที่ 29 กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำได้เดินทางไปโรงเรียนปัญญาวุฒิกร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อร่วมทำบุญบริจาคเงินให้แก่เด็กปัญญาอ่อน ตามกิจกรรมสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม โครงการ ”กอส.ร่วมใจบริจาคช่วยเหลือสถานสงเคราะห์”

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจประเมินสุขลักษณะสะพานปลา
และท่าเทียบเรือ ณ จังหวัดทางภาคใต้

เมื่อวันที่ 21-26 กรกฎาคม 2557 เจ้าหน้าที่ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาสัตว์น้ำ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำได้เดินทางไป ตรวจประเมินสุขลักษณะการดูแลรักษาสัตว์น้ำที่สะพานปลา และท่าเทียบเรือ ที่จังหวัดชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ และภูเก็ต พร้อมทั้งสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำ

อ่านเพิ่มเติม

ให้คำแนะนำด้านสุขลักษณะการผลิต
สถานแปรรูปสัตว์น้ำพื้นเมืองแก่กลุ่ม
เกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 เจ้าหน้าที่ของกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำได้เดินทางไปมอบบรรจุภัณฑ์พร้อมฉลากแก่กลุ่มเมี่ยงปลาสายไหม ณ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ และ

อ่านเพิ่มเติม

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

ความร่วมมือระหว่างต่างประเทศ