ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.welovekingonline.com เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาสัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัยคุณสมบัติของสัตว์น้ำสด เพื่อกำหนดมาตรฐาน อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารจากสัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาการแปรรูป เทคโนโลยีการผลิต อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยและพัฒนาภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการบรรจุให้ถูกสุขลักษณะ ออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนา อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบศึกษา ค้นคว้า วิจัยคุณสมบัติ และชนิดของจุลินทรีย์ทางด้านชีวเคมีและอณูวิทยา อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิศวอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า

มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านวิศวอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ โดยการออกแบบ ประดิษฐ์และปรับปรุงเครื่องจักร อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าเชิงพาณิชย์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการ การเลือกเครื่องมือกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ อ่านเพิ่มเติม

ร่วมเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2559

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารของกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยสาขาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า จำนวน 3 เรื่อง ในงานประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559 ณ กรมประมง กรุงเทพฯ ดังนี้...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2559 กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ให้แก่ ...

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจติดตามการดำเนินงานของ
กลุ่มแม่บ้านตาลเดี่ยว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 เจ้าหน้าที่ของกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมประมง ได้เข้าตรวจติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านตาลเดี่ยว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งทำผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำพริก เช่น น้ำพริกปลาดุกฟู ปลาหยองทรงเครื่อง...

อ่านเพิ่มเติม

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี

กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

ความร่วมมือระหว่างต่างประเทศ