ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.welovekingonline.com เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาสัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัยคุณสมบัติของสัตว์น้ำสด เพื่อกำหนดมาตรฐาน อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารจากสัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาการแปรรูป เทคโนโลยีการผลิต อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยและพัฒนาภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการบรรจุให้ถูกสุขลักษณะ ออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนา อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบศึกษา ค้นคว้า วิจัยคุณสมบัติ และชนิดของจุลินทรีย์ทางด้านชีวเคมีและอณูวิทยา อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิศวอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า

มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านวิศวอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ โดยการออกแบบ ประดิษฐ์และปรับปรุงเครื่องจักร อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าเชิงพาณิชย์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการ การเลือกเครื่องมือกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ อ่านเพิ่มเติม

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของเจ้าหน้าที่
กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำได้จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการให้แก่ ผอ.วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ ผู้เชี่ยวชาญอรวรรณ คงพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญพรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล และคุณสมบูรณ์ พอกพูล เพื่อเป็นการเลี้ยงอำลา...

อ่านเพิ่มเติม

งานเปิดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ กรมประมง

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำจัดงานเปิดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ กรมประมง ณ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้เชิญแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมประมง และ...

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการวัตถุดิบ
หลังการจับภายใต้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 2558 กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “โครงการจัดการวัตถุดิบหลังการจับภายใต้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว” ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ณ บ้านกรูดอาเคเดีย รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ...

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี

กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

ความร่วมมือระหว่างต่างประเทศ