ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.welovekingonline.com เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาสัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัยคุณสมบัติของสัตว์น้ำสด เพื่อกำหนดมาตรฐาน อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารจากสัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาการแปรรูป เทคโนโลยีการผลิต อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยและพัฒนาภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการบรรจุให้ถูกสุขลักษณะ ออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนา อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบศึกษา ค้นคว้า วิจัยคุณสมบัติ และชนิดของจุลินทรีย์ทางด้านชีวเคมีและอณูวิทยา อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิศวอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า

มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านวิศวอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ โดยการออกแบบ ประดิษฐ์และปรับปรุงเครื่องจักร อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าเชิงพาณิชย์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการ การเลือกเครื่องมือกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ อ่านเพิ่มเติม

ตรวจติดตามการดำเนินงานของ
กลุ่มแม่บ้านตาลเดี่ยว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 เจ้าหน้าที่ของกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมประมง ได้เข้าตรวจติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านตาลเดี่ยว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งทำผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำพริก เช่น น้ำพริกปลาดุกฟู ปลาหยองทรงเครื่อง...

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมนำคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศบรูไน
ไปศึกษาดูงานกระบวนการผลิตกะปิ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 เจ้าหน้าที่จากกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองประมงต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร ได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศบรูไนไปศึกษาดูงานกระบวนการผลิตกะปิ ณ ...

อ่านเพิ่มเติม

จัดฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
ภายใต้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 นางมาลินี สมิทธิ์ฤทธี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการเมืองเกษตรสีเขียวให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาหมอและปลานิล

อ่านเพิ่มเติม

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี

กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

ความร่วมมือระหว่างต่างประเทศ