ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.welovekingonline.com เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาสัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัยคุณสมบัติของสัตว์น้ำสด เพื่อกำหนดมาตรฐาน อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารจากสัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาการแปรรูป เทคโนโลยีการผลิต อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยและพัฒนาภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการบรรจุให้ถูกสุขลักษณะ ออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนา อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบศึกษา ค้นคว้า วิจัยคุณสมบัติ และชนิดของจุลินทรีย์ทางด้านชีวเคมีและอณูวิทยา อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิศวอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า

มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านวิศวอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ โดยการออกแบบ ประดิษฐ์และปรับปรุงเครื่องจักร อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าเชิงพาณิชย์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการ การเลือกเครื่องมือกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการวัตถุดิบ
หลังการจับภายใต้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 2558 กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “โครงการจัดการวัตถุดิบหลังการจับภายใต้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว” ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ณ บ้านกรูดอาเคเดีย รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ...

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการสร้างเครือข่ายต่อต้านทุจริต

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำจัดฝึกอบรมเรื่อง การสร้างเครือข่ายต่อต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ของกองฯ ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ กรมประมง ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจ และตระหนักถึงภัยของการทุจริต รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายต่อต้านทุจริตผ่านทางสังคมออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 27

กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำร่วมจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 27 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2558 โดยนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำหลากชนิดมาจำหน่าย ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี

กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

ความร่วมมือระหว่างต่างประเทศ