การอบรมการใช้งานเครื่อง HPLC

เมื่อวันที่ 15 -18 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์ ได้เข้ารับการอบรมเรื่่อง การใช้เครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) จากบริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด เพื่อ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การแปรรูปสัตว์น้ำ” รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2560 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การแปรรูปสัตว์น้ำ” รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร ให้แก่ ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การแปรรูปสัตว์น้ำ” รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม 2560 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การแปรรูปสัตว์น้ำ” รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร ให้แก่...

อ่านเพิ่มเติม

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

ความร่วมมือระหว่างต่างประเทศ