ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.welovekingonline.com เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาสัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัยคุณสมบัติของสัตว์น้ำสด เพื่อกำหนดมาตรฐาน อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารจากสัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาการแปรรูป เทคโนโลยีการผลิต อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยและพัฒนาภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการบรรจุให้ถูกสุขลักษณะ ออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนา อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบศึกษา ค้นคว้า วิจัยคุณสมบัติ และชนิดของจุลินทรีย์ทางด้านชีวเคมีและอณูวิทยา อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิศวอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า

มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านวิศวอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ โดยการออกแบบ ประดิษฐ์และปรับปรุงเครื่องจักร อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าเชิงพาณิชย์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการ การเลือกเครื่องมือกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“พัฒนาองค์ความรู้
เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ประมงไทยสู่ตลาดอาเซียน” รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2557 กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาองค์ความรู้เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ประมงไทยสู่ตลาดอาเซียน” ณ โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัด โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ...

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“พัฒนาองค์ความรู้
เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ประมงไทยสู่ตลาดอาเซียน” รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2557 กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาองค์ความรู้เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ประมงไทยสู่ตลาดอาเซียน” ณ โรงแรมซิตี้พาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัด โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ...

อ่านเพิ่มเติม

บุคลากรดีเด่นของกองพัฒนาอุตสาหกรรม
สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

น.ส.ปิ่นแก้ว นิทเนตร์ ได้รับคัดเลือกจากกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำให้เป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

อ่านเพิ่มเติม

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี

กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

ความร่วมมือระหว่างต่างประเทศ