ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.welovekingonline.com เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาสัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัยคุณสมบัติของสัตว์น้ำสด เพื่อกำหนดมาตรฐาน อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารจากสัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาการแปรรูป เทคโนโลยีการผลิต อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยและพัฒนาภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการบรรจุให้ถูกสุขลักษณะ ออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนา อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบศึกษา ค้นคว้า วิจัยคุณสมบัติ และชนิดของจุลินทรีย์ทางด้านชีวเคมีและอณูวิทยา อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิศวอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า

มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านวิศวอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ โดยการออกแบบ ประดิษฐ์และปรับปรุงเครื่องจักร อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าเชิงพาณิชย์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการ การเลือกเครื่องมือกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดงานประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2558 กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ร่วมกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาคเอกชน จัดงานประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ 5 ณ กรมประมง กรุงเทพฯ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ...

อ่านเพิ่มเติม

ให้คำปรึกษากลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2558 กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำได้ให้การต้อนรับเกษตรกรจากกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม ที่มาขอคำปรึกษาด้านการแปรรูปกุ้ง ณ ห้องประชุม กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง กรุงเทพฯ เพื่อที่จะนำความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำไปประยุกต์ใช้ในการแปรรูปกุ้งขาวและกุ้งก้ามกราม...

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดนิทรรศการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26-30 ตุลาคม 2558 เจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำร่วมจัดนิทรรศการ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้นำเสนอผลงานวิจัยการแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเล ได้แก่ ไส้กรอกปลานวลจันทร์ และปลานวลจันทร์ก้างนิ่ม...

อ่านเพิ่มเติม

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี

กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

ความร่วมมือระหว่างต่างประเทศ