ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.welovekingonline.com เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาสัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัยคุณสมบัติของสัตว์น้ำสด เพื่อกำหนดมาตรฐาน อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารจากสัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาการแปรรูป เทคโนโลยีการผลิต อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยและพัฒนาภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการบรรจุให้ถูกสุขลักษณะ ออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนา อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบศึกษา ค้นคว้า วิจัยคุณสมบัติ และชนิดของจุลินทรีย์ทางด้านชีวเคมีและอณูวิทยา อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มวิศวอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า

มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านวิศวอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ โดยการออกแบบ ประดิษฐ์และปรับปรุงเครื่องจักร อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าเชิงพาณิชย์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการ การเลือกเครื่องมือกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ อ่านเพิ่มเติม

บุคลากรดีเด่นของกองพัฒนาอุตสาหกรรม
สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

น.ส.ปิ่นแก้ว นิทเนตร์ ได้รับคัดเลือกจากกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำให้เป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี
การแปรรูปสัตว์น้ำ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 และ 5 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายได้ประสานมาทางกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เพื่อเข้าไปดำเนินกิจกรรมในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2558 ที่สหกรณ์ประมงพาน อ.พาน จ.เชียงราย เพื่อเข้าไปสอนในหัวข้อเรื่องการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ(ปลานิล)

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดงานวันอาหารโลกประจำปี 2557

วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2557 กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำร่วมจัดงานวันอาหารโลกประจำปี 2557 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการแปรรูปจากสัตว์น้ำ จำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เช่น ลูกชิ้นปลา นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำให้ชิมฟรีอีกด้วย เช่น ปลาหวาน ปลาเส้น ปลาส้ม และปูอัด เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

ความร่วมมือระหว่างต่างประเทศ