การอบรมหลักการ วิธีการและแนวทาง
การใช้เครื่องโครมาโทกราฟีแบบแก๊ส
(Gas Chromatography: GC)

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ได้จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ของกองฯ เรื่อง หลักการ วิธีการและแนวทางการใช้เครื่องโครมาโทกราฟีแบบแก๊ส (Gas Chromatography: GC) โดยวิทยากรจากบริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด เพื่อ...

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจประเมินสุขลักษณะในการผลิต
สถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ณ กลุ่มแปรรูปปลาดุกร้าทุ่งรวงทอง อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ร่วมกับประมงอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ได้เข้าตรวจประเมินสุขลักษณะในการผลิตสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ กิจกรรมตรวจสอบและรับรองสินค้าประมง ประจำปี 2560 ณ...

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมงานแสดงนวัตกรรมทางการเกษตร
ภายใต้โครงการ "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี"

เเมื่อวันที่ 16-20 สิงหาคม 2560 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ได้ร่วมงานแสดง นวัตกรรมทางการเกษตรภายใต้โครงการ “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดยมีการรวบรวมเอาที่สุดของ...

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการแปรรูปสัตว์น้ำ” จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน ภายในวันที่ 15 พ.ย. 60

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

ความร่วมมือระหว่างต่างประเทศ