ประชาสัมพันธ์ 


1. ขอระงับการรายงานแบบสำรวจจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2561 เป็นการชั่วคราวเพื่อรอการปรับปรุงข้อมูล  04/04/2561 - 10:11 น.

2. รายชื่อประมงอาสาที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง  26/03/2561 - 16:07 น.

3. ขั้นตอนการดำเนินการกระบวนงานเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้าง (กรณีหน่วยงานมีบัญชี) 23/03/2561 - 13:44 น.

4. รายงานผลการสำรวจจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2561 (ภาคการประมง) 22/03/2561 - 11:17 น.

5. ตารางสรุปผลคะแนนตัวชี้วัด รอบการประเมิน 1/2561 21/03/2561 - 15:17 น.

6.[ปรับปรุงครั้งที่1] แบบฟอร์มสรุปงบบุคลากร (ค่าตอบแทน+ค่าครองชีพ) และงบดำเนินงาน (ค่าประกันสังคม) ของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 2 15/03/2561 - 09:08 น.

7. แบบฟอร์มสรุปข้อมูลและรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22/02/2561 - 16:25 น.

8. ข้อมูลโครงการไทยนิยมยั่งยืน 22/02/2561 - 15:15 น.

9. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมโครงการไทยนิยมยั่งยืน 19/02/2561 - 16:26 น.

10. แบบสำรวจความเห็นต่อการให้บริการด้านการส่งหนังสือจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(E-แดง)ของกลุ่มประสานงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค กองแผนงาน  19/02/2561 - 10:23 น.

 

รายการยอดนิยม

  
รวมรายการที่ได้รับความนิยมสูง อาทิเช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ คู่มือ แบบฟอร์ม และอื่นๆ แสดงทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาทั้งหมด แสดงทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมผู้ตรวจราชการ / สนง.ปจ.