ประชาสัมพันธ์ 


1. ตารางค่าเบี้ยประชุมเปรียบเทียบเเละคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด   22/11/2560 - 16:15 น.

2.[ปรับปรุงครั้งที่ 1] คู่มือปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมงและประมงอาสา ประจำปี 2561   22/11/2560 - 16:15 น.

3. ขอให้สำนักงานประมงจังหวัดที่ยื่นคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการจัดส่งใบเสนอราคาภายในวันที่ 22 พ.ย. 2560   21/11/2560 - 14:25 น.

4. ทำเนียบผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561   21/11/2560 - 14:25 น.

5. ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก (โครงการส่งเสริมฯและประมงอาสา)   15/11/2560 - 11:43 น.

6. หลักเกณฑ์การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (สาขาพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี) 10/11/2560 - 14:17 น.

7. หลักเกณฑ์การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (สาขาบริหารจัดการด้านการประมง) 10/11/2560 - 14:17 น.

8. หลักเกณฑ์การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (สาขาบริหารงานทั่วไป) 10/11/2560 - 14:16 น.

9. แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการส่งเสริมฯและประมงอาสา ปีงบประมาณ 2561 08/11/2560 - 13:56 น.

10. คู่มือการดำเนินงานโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ปีงบประมาณ 2561 02/11/2560 - 11:12 น.

 

ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 16 ร่วมประชุมการคัดเลือกประมงอาสาดีเด่นระดับเขต
ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 13 ตรวจติดตามงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 3 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานในโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม
ร่วมดำเนินการตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ร่วมออกปฏิบัติการควบคุมปราบปราม การทำการประมงในช่วงฤดูปลาวางไข่
ร่วมออกปฏิบัติงานตรวจตราและควบคุมการทำการประมง
ออกปฏิบัติงานติดตามและสำรวจเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้น
ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ปรับปรุงแปลงสาธิตการเลี้ยงปลาดุกเพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วม
ฝึกทักษะเกษตรกรเรื่องการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมโครงการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ปลาส้ม

รายการยอดนิยม

  
รวมรายการที่ได้รับความนิยมสูง อาทิเช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ คู่มือ แบบฟอร์ม และอื่นๆ แสดงทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาทั้งหมด แสดงทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมผู้ตรวจราชการ / สนง.ปจ.