ร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพพระราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ผู้ตรวจราชการกรม เขต 14 ตรวจเยี่ยมตลาดเกษตรกร
ผู้ตรวจราชการกรม เขต 13 ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานความก้าวหน้างานโครงการ
ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงและแรงงาน ณ ทะเลอันดามัน
ออกให้บริการคลินิกประมงให้ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำและรับมอบพันธุ์ปลากินพืช
ออกเยี่ยมเยียนศพก.เครือข่ายด้านการประมง กลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำ กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และประมงอาสา
ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์โดยการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ออกตรวจเยี่ยมและติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำและตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้
ออกติดตามเกษตรกรเลี้ยงปลานิลและศพก.เครือข่ายด้านการประมง
ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกรที่นำมาจำหน่ายในตลาดเกษตรกร

รายการยอดนิยม

  
รวมรายการที่ได้รับความนิยมสูง อาทิเช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ คู่มือ แบบฟอร์ม และอื่นๆ แสดงทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาทั้งหมด แสดงทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมผู้ตรวจราชการ / สนง.ปจ.