ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 16 ร่วมประชุมการคัดเลือกประมงอาสาดีเด่นระดับเขต
ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 13 ตรวจติดตามงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 3 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานในโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม
ร่วมดำเนินการตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ร่วมออกปฏิบัติการควบคุมปราบปราม การทำการประมงในช่วงฤดูปลาวางไข่
ร่วมออกปฏิบัติงานตรวจตราและควบคุมการทำการประมง
ออกปฏิบัติงานติดตามและสำรวจเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้น
ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ปรับปรุงแปลงสาธิตการเลี้ยงปลาดุกเพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วม
ฝึกทักษะเกษตรกรเรื่องการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมโครงการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ปลาส้ม

ร่วมดำเนินการตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

Post on 25 July 2017
by Super User

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายธรรมนูญ ถิ่นบุญชู ประมงอำเภอเมืองสมุทรปราการ รักษาราชการแทนประมงอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ได้ร่วมบูรณากับปศุสัตว์อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ตรวจร้านอาหารสัตว์อำเภอพระสมุทรเจดีย์ มีจำนวน 6 ร้านค้า พบร้านจำหน่ายอาหารกุ้งก้ามแดงไม่แสดงฉลากชัดเจน จำนวน 2 ร้าน โดยได้ตักเตือนให้แก้ไข

(ดูภาพประกอบ)

 ......................................................................