ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 16 ร่วมประชุมการคัดเลือกประมงอาสาดีเด่นระดับเขต
ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 13 ตรวจติดตามงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 3 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานในโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม
ร่วมดำเนินการตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ร่วมออกปฏิบัติการควบคุมปราบปราม การทำการประมงในช่วงฤดูปลาวางไข่
ร่วมออกปฏิบัติงานตรวจตราและควบคุมการทำการประมง
ออกปฏิบัติงานติดตามและสำรวจเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้น
ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ปรับปรุงแปลงสาธิตการเลี้ยงปลาดุกเพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วม
ฝึกทักษะเกษตรกรเรื่องการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมโครงการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ปลาส้ม

จัดฝึกอบรมอาสาสมัครประมงและยุวประมง

Post on 25 July 2017
by Super User

วันที่ 22-25 มิถุนายน 2560 สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมอาสาสมัครประมงและยุวประมง ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร แผนงานการพัฒนาการประมงและระบบนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรการประมง กิจกรรมบริหารจัดการควบคุมการทำประมงและศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ณ ร้านค้าชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านกระวน ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายจิรพงศ์ นุตะศะริน ประมงจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม มีอาสาสมัครประมงและยุวประมงเข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน

(ดูภาพประกอบ)

 ......................................................................