ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 16 ร่วมประชุมการคัดเลือกประมงอาสาดีเด่นระดับเขต
ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 13 ตรวจติดตามงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 3 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานในโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม
ร่วมดำเนินการตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ร่วมออกปฏิบัติการควบคุมปราบปราม การทำการประมงในช่วงฤดูปลาวางไข่
ร่วมออกปฏิบัติงานตรวจตราและควบคุมการทำการประมง
ออกปฏิบัติงานติดตามและสำรวจเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้น
ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ปรับปรุงแปลงสาธิตการเลี้ยงปลาดุกเพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วม
ฝึกทักษะเกษตรกรเรื่องการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมโครงการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ปลาส้ม

ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 13 ตรวจติดตามงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง

Post on 26 July 2017
by Super User

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ท่านผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 13 นายจิตจรูญ ตันติวาลา ได้เดินทางมาตรวจติดตามงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ณ หนองเลิงเป็ด บ้านฟ้าห่วน บ้านนาอุดม ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ โดยมีนายสุนันท์ หลีเจริญ ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ นายพรพิทักษ์ ตียาพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประมงอำเภอลืออำนาจ ประมงอำเภอชานุมาน และคณะกรรมการหนองเลิงเป็ดได้รายงานผลการปฏิบัติโครงการฯ

(ดูภาพประกอบ)

 ......................................................................